Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 12 lutego 2015 r. III SA/Wr 810/14

Z art. 90 u.s.g. wynika deklaratoryjny charakter rozstrzygnięcia nadzorczego. Wojewoda bowiem jedynie stwierdza, że dany akt jest dotknięty wadą nieważności. W konsekwencji zatem rozstrzygnięcie nadzorcze, mające deklaratoryjny charakter, wywołuje w stosunku do danego aktu, którego dotyczy, skutek ex tunc, a więc od chwili jego podjęcia. Stwierdzenie więc, rozstrzygnięciem nadzorczym, nieważności określonego aktu powoduje powrót do stanu istniejącego przed podjęciem aktu, którego nieważność stwierdzono.