Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku

WAŻNE !!!
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 22 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę informuję, że  wnioski gmin o przekazywanie dotacji składa się w następujących terminach:

1) do dnia 18 marca danego roku – w przypadku wniosków o zwrot podatku złożonych przez producentów rolnych
w okresie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku;
2) do dnia 18 września danego roku – w przypadku wniosków o zwrot podatku złożonych przez producentów rolnych w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.”

 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2019 roku

Aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2019  roku należy:

 • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 1 kwietnia 2019 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. lub/i
 • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.
 • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARIMR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek  o zwrot podatku.

Zwrot podatku w 2019 r. wynosić będzie: 100,00 zł x ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w okresie:

 • 1 kwietnia – 30 kwietnia 2019 r. w przypadku wniosku złożonego
  w pierwszym terminie,
 • 1 października – 31 października 2019 r. w przypadku wniosku złożonego w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Szczegółowa procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2019 roku przedstawia się następująco:

 1. W 2019 r. producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wysokości kwoty zwrotu określonej na 2019 r., w dwóch terminach, tj.
  • od 1 lutego 2019 r. do 1 kwietnia 2019 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
  • od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.
 2. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
 3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zakrzewione lub zadrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
 4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).
 5. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego do wniosku, o którym mowa w pkt 1 załącza się odpis z tego rejestru.
 6. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zostanie ogłoszony w drodze rozporządzenia w Dzienniku Ustaw i będzie również dostępny na stronach internetowych urzędów gmin, urzędów wojewódzkich, ośrodków doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także udostępniony w urzędach gmin do kopiowania.
 7. Faktura powinna spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (DZ. U. Nr 95, poz. 798). Możliwe jest dołączenie do wniosku kopii faktur, jednakże muszą one zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu gminy lub miasta.
 8. Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów (na 2019 r. ustalona została w wysokości 1 zł do 1 litra oleju) z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 i powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego 2019 r. oraz  liczby 30 i ilości JDP będacych w posiadaniu producenta rolnego ( ustalanego na podstawie ewidencji prowadzonej przez ARiMR). Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
 9. Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 10. Wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi w terminie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 maja 2019 r. na wnioski złożone w pierwszym terminie i od 1 października 2019 r. do 31 października 2019 r. na wnioski złożone w drugim terminie – gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta albo przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku.

Historia zmian:

 • 5 marca 2019, godz. 08:45, użytkownik: Marta Święch
Pokaż wszystkie