Strona główna » Pozostałe informacje » Komisje egzaminacyjne Wojewody » Komisje egzaminacyjne kandydatów na instruktorów nauki jazdy

Komisje egzaminacyjne kandydatów na instruktorów nauki jazdy

ZARZĄDZENIE Nr 171/16

WOJEWODY PODKARPACKIEGO

z dnia  5 października 2016r.

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do sprawdzania kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców prowadzących szkolenia osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem.

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 39 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 627 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzania egzaminów sprawdzających kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem zwaną dalej „Komisją” w następującym składzie:

1) Przewodniczący Komisji – Bogusław Lorenc

2) Sekretarz Komisji – Krzysztof Łeptuch  

3) Członkowie Komisji:  

a) Piotr Bialic,

b) Marek Bieniek,

c) Jerzy Czech,

d) Marek Drechsler

e) Robert Drozd

f) Edward Futyma

g) Leszek Gągoł

h) Zbigniew Hołówko

i) Leszek Kida

j) Konieczkowski Roman

k) Mirosław Migała

§ 2.

Przewodniczący Komisji, każdorazowo w celu przeprowadzenia egzaminu, ustala pięcioosobowy skład spośród członków Komisji wymienionych w § 1, zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.  o kierujących pojazdami.

§ 3.

1. Egzamin przeprowadza się jeżeli wg sporządzonej listy dopuszczonych do egzaminu zostało nie mniej niż 20 osób i nie więcej niż 40, z wyjątkiem przypadku, gdy w dniu egzaminu zgłosiło się mniej niż 20 osób i sporządzona lista uprawniała Przewodniczącego Komisji do jego przeprowadzenia.  

2. Egzaminy będą przeprowadzane w soboty, według zaistniałych potrzeb.                                                                                                                                                                                                                                        

§ 4.

Nadaje się Komisji wewnętrzny regulamin określający szczegółowy zakres jej zadań oraz tryb pracy stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

§ 5.

Przewodniczący Komisji ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację zadań określonych w regulaminie wewnętrznym.

§ 6.

Traci moc Zarządzenie Nr 48/13 Wojewody Podkarpackiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do sprawdzania kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców prowadzących szkolenia osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 października 2016r.

 

                                                      WOJEWODA  PODKARPACKI

                                                  Ewa Leniart

                 

Historia zmian:

  • 20 października 2016, godz. 13:50, użytkownik: Krzysztof Łeptuch
Pokaż wszystkie