Plan Zewnętrznej Działalności Kontrolnej Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego na 2011 rok

Plan Kontroli uzgodniony z Głównym Geodetą Kraju w dniu 12 listopada 2010 r.