Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 29 listopada 2013 r. (Dz.U z 2013 r., poz. 1551) zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Akt wprowadza zmiany w rozporządzeniu ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (DzU Nr 38, poz. 454).
Najważniejsze zmiany w tym akcie to:
1) Uzupełnienie definicji pojęć, np. granica działki ewidencyjnej, budynek, kondygnacja.
2) Uzupełnienie lub doprecyzowanie dotychczasowych przepisów określających zasady prowadzenia EGiB, w szczególności w zakresie:
• modelu pojęciowego danych ewidencyjnych
• ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych,
• oznaczania punktów granicznych i dokładności wyznaczania ich położenia,
• wykazywania pola powierzchni działek ewidencyjnych,
• systematyki użytków gruntowych oraz zaliczania gruntów do poszczególnych rodzajów użytków gruntowych,
• treści standardowych raportów tworzonych na podstawie danych ewidencyjnych,
• procedur administracyjnych dotyczących aktualizacji operatu ewidencyjnego.
3) Rozszerzenie zakresu informacji o budynkach gromadzonych w ewidencji – głównie ze względu na potrzeby statystyki publicznej.
4) Wprowadzenie GML jako podstawowego formatu wymiany danych ewidencyjnych. Ułatwi to wymianę danych z innymi rejestrami, w tym ze Zintegrowanym Systemem Informacji o Nieruchomościach.
5) Rozszerzenie treści zestawień zbiorczych danych ewidencyjnych.

Nowelizacja wejdzie z dniem 31 grudnia 2013 r.

Historia zmian:

  • 17 grudnia 2013, godz. 10:40, użytkownik: Jolanta Bryl