W Dzienniku Ustaw z dnia 11 lipca 2014 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego(Dz.U z 2014 r., poz. 924) do nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne . Rozporzadzenie wchodzi w życie z dniem 12 lipca 2014 r.

Rozporządzenie określa:
1) wzór zgłoszenia prac geodezyjnych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) wzór zgłoszenia prac kartograficznych, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) wzór zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, stanowiący załącznik
nr 3 do rozporządzenia;
4) wzór protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.