W Dzienniku Ustaw z dnia 23 listopada 2015 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. z dnia 3 grudnia 2015 r., poz. 2028)

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej
z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. z dnia 3 grudnia 2015 r., poz. 2028)
Rozporządzenie określa:
1) zakres informacji gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000, zwanej dalej „BDOT500”, oraz organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia tej bazy;
2) tryb i standardy techniczne aktualizacji bazy danych, o której mowa w pkt 1;
3) tryb i standardy techniczne udostępniania bazy danych, o której mowa w pkt 1;
4) tryb i standardy techniczne tworzenia mapy zasadniczej w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.