W Dzienniku Ustaw z dnia 23 listopada 2015 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT z dnia 21 października 2015 r.

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT z dnia 21 października 2015 r.(Dz.U. z dnia 23 listopada z 2015 r., poz. 1938),
Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy zakres danych gromadzonych w bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu prowadzonej dla obszaru powiatu, zwanej dalej „powiatową bazą GESUT”, i w bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu prowadzonej dla obszaru kraju, zwanej dalej „krajową bazą GESUT”;
2) tryb i standardy tworzenia oraz aktualizacji baz, o których mowa w pkt 1, oraz udostępniania z nich danych.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.