Procedura wydania dziennika praktyki zawodowej

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. Nr 276, poz.1287 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Iwestycji i Rozwoju z dnia 20 września 2019 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz.U z 2019, poz. 1846).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Rzeszowie
Oddział Kontroli i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

KONTAKT: sekretariat 515, tel. (17) 867-15-15, fax (17) 867-19-86, e-mail: gk@rzeszow.uw.gov.pl
pokoj 524 tel. (17) 867-15-524, pokoj 532 tel. (17) 867-15-532
w godzinach pracy urzędu

1) Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego wydaje dzienniki praktyki zawodowej na wniosek osób zainteresowanych
2) wzór wniosku zamieszczony jest na stronie internetowej BIP Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie oraz BIP PWINGiK,
3) wnioski należy składać dla każdego zakresu uprawnień oddzielnie,
4) osoba zainteresowana ponosi opłatę za każdy wydany dziennik praktyki zawodowej
w wysokości 45 zł,
5) Opłatę należy uiścić na konto Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym GUGiK o numerze: 26 1130 1017 0020 0794 6220 0001 (brak możliwości dokonania wpłaty w kasie Urzędu)
6) na dowodzie wpłaty powinien być zamieszczony tytuł wniesionej opłaty z numerem zakresu uprawnień zawodowych, którego dotyczy wniosek oraz imię i nazwisko osoby zainteresowanej.
7) Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej,
8) Do wniosku należy załączyć kopię potwierdzenia dokonania opłaty za wydanie dziennika praktyki
zawodowej dla określonego we wniosku zakresu uprawnień zawodowych,
9) przyjmującemu wniosek należy okazać dowód osobisty i oryginał potwierdzenia dokonania opłaty za wydanie dziennika praktyki oraz oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
10) Osoby zainteresowane uzyskaniem uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii posiadające wykształcenie pokrewne muszą okazać, przed wydaniem dziennika praktyki zawodowej, stosowny dokument zawierający stanowisko GGK uznające ich wykształcenie pokrewne
11) Osoby ubiegające się o wydanie dziennika praktyki zawodowej winny okazać dowód tożsasomości a osoby działajace w imieniu zainteresowanego dodatkowo stosowne upoważnienie,
12) W przypadku osób, które zmieniły nazwisko należy okazać dokument potwierdzający zmianę nazwiska
13) na podstawie art. 33 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. Nr 267 j.t.) pełnomocnik zobowiązany jest dołączyć do akt załatwianej sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa. Dokument ten bez względu na formę, treść i nazwę podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 PLN. W przypadku, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu dokument taki podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 j.t. z późn. zm.). opłatę należy wnieść przelewem na konto Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1 – RACHUNEK BANKOWY – OPŁATA SKARBOWA: PKO BP S.A. O/RZESZÓW 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

odbiór dzienników osobisty lub przez pełnomocnika
wydawanie dzienników praktyki zawodowej odbywa się bez zbędnej zwłoki.

Historia zmian:

  • 17 kwietnia 2020, godz. 08:11, użytkownik: Jolanta Bryl
Pokaż wszystkie