Wzory załączników do rozporządzeń

Poniżej zamieszczamy wzory formularzy stanowiących załączniki do aktów wykonawczych do nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego, które weszły życie w dniu 12 lipca br. Wszystkie dokumenty, dostępne są w edytowalnych formatach. Jednocześnie przypominamy. że cechy dokumentu powszechnie obowiązującego mają jedynie wzory opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Dokumenty stanowią załączniki do:
Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych. Jest pierwszy z trzech aktów wykonawczych
Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Rozporządzeni Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego