Z dniem 12 lipca 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (DZ.U z 2014 r., poz. 897)

zmiany dotyczą między innymi:
– opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne,
– odpowiedzialności zawodowej geodetów i kartografów,
– zgłaszania prac geodezyjnych lub kartograficznych,
– zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (tzw. ZUDów),
– geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, zakładania baz GESUT – powiatowych oraz krajowej
(K-GESUT)
– danych jakie mają być gromadzone w ewidencji gruntów i budynków (EGiB),
– definicji prac geodezyjnych oraz prac kartograficznych;
– mechanizmu podziału wpływów z opłat pobieranych na szczeblu wojewódzkim lub powiatowym z tytułu
udostępniania materiałów zasobu należących odpowiednio do zasobu centralnego lub wojewódzkiego;
– doprecyzowania zadań marszałka województwa oraz starosty;
– dopuszczenia współdziałania, w zakresie merytorycznym i finansowym, marszałków województw z GGK w
tworzeniu standardowych opracowań kartograficznych,
– kontroli działalności wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego oraz organów
administracji geodezyjnej i kartograficznej (zgodnie z ustawą o kontroli w administracji rządowej),
a także kontroli przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne lub kartograficzne (zgodnie z ustawą
o swobodzie działalności gospodarczej).