Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej od km 15+747,00 do km 13+177,00 – połączenie al. Rejtana (DW 878) z ul. Lubelską (DW 878) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – budowa połączenia alei Rejtana z ul. Lubelską z podziałem na trzy zadania inwestycyjne – zadanie 3: Rozbudowa ul. Gen. Maczka”