DOSKONALENIE ZAWODOWE RATOWNIKÓW MED. I DYSPOZYTORÓW MED.

1. Zawód ratownika medycznego może wykonywać osoba, która:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie tego zawodu;
3) wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania tego zawodu i złożyła oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że władam językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu ratownika medycznego”, z zastrzeżeniem ust. 2;
4) spełnia następujące wymagania:

a) rozpoczęła przed dniem 1 października 2019 r. studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne i uzyskała tytuł zawodowy licencjata lub magistra na tym kierunku (specjalności) lub
b) rozpoczęła po roku akademickim 2018/2019 studia wyższe przygotowujące do wykonywania zawodu ratownika medycznego, prowadzone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art 68 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668), i uzyskała tytuł zawodowy licencjata oraz złożyła z wynikiem pozytywnym Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego, zwany dalej „PERM”, lub
c) rozpoczęła przed dniem 1 marca 2013 r. naukę w publicznej szkole policealnej lub niepublicznej szkole policealnej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego ratownik medyczny albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie ratownik medyczny, lub
d) posiada dyplom wydany w państwie innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzającym tytuł zawodowy ratownik medyczny, i uzyskała prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z odrębnymi przepisami, lub
e) posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego nabyte w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
2. Wymóg złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy osoby, która ukończyła studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne lub studia w zakresie ratownictwa medycznego, prowadzone w języku polskim lub publiczną szkołę policealną lub niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach szkoły publicznej, kształcącą w języku polskim.
 
Obowiązek doskonalenia zawodowego
 1. Ratownik medyczny ma prawo i obowiązek stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności przez uczestnictwo w różnych rodzajach i formach doskonalenia zawodowego.
 2. Doskonalenie zawodowe w zawodzie ratownik medyczny może być realizowane przez:

1)  kursy doskonalące;

2)  samokształcenie.

 1. Ratownik medyczny w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia danego okresu edukacyjnego przekazuje wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania ratownika medycznego kartę doskonalenia zawodowego w celu potwierdzenia przez wojewodę dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez ratownika medycznego.

Dopełnienie przez ratownika medycznego obowiązku doskonalenia zawodowego polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym co najmniej 200 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach doskonalenia zawodowego, w tym 120 punktów edukacyjnych za udział w kursie doskonalącym zakończonym egzaminem.

Dyspozytorem medycznym może być osoba, która:

1)  posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2)  posiada wykształcenie wymagane dla pielęgniarki systemu lub ratownika medycznego;

3)  posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w realizacji zadań na stanowisku dyspozytora medycznego lub w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego, szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziale anestezjologii i intensywnej terapii lub w izbie przyjęć szpitala posiadającego oddział anestezjologii i intensywnej terapii, oddział chorób wewnętrznych, oddział chirurgii ogólnej oraz oddział ortopedii lub ortopedii i traumatologii;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko zdrowiu lub życiu ludzkiemu.

 Dyspozytor medyczny ma prawo i obowiązek, doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach i formach kształcenia, w szczególności:

1)  kursu doskonalącego;

2)  samokształcenia.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego www.cmkp.edu.pl

 

Wydawanie kart doskonalenia zawodowego dla ratownika medycznego bądź dyspozytora medycznego odbywa się na postawie złożonego do:

Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

,,wniosku o uzyskanie  karty doskonalenia zawodowego”.

W przypadku ratownika medycznego

 • do wniosku o wydanie karty przebiegu doskonalenia zawodowego na I okres edukacyjny należy dołączyć kserokopię dyplomu potwierdzającego kwalifikacje/uzyskanie tytułu ratownika medycznego.
 • na kolejny okres edukacyjny do wniosku o wydanie karty przebiegu doskonalenia zawodowego  należy dołączyć oryginał oraz kserokopię posiadanej karty przebiegu doskonalenia zawodowego wraz z kserokopią  certyfikatów/ dyplomów potwierdzających uczestnictwo w różnych rodzajach i formach doskonalenia zawodowego, w celu potwierdzenia przez wojewodę dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez ratownika medycznego, a także kserokopię dyplomu potwierdzającego kwalifikacje/uzyskanie tytułu ratownika medycznego.

W przypadku dyspozytorów medycznych do wniosku o wydanie karty przebiegu doskonalenia zawodowego  należy dołączyć zaświadczenie od dysponenta jednostki zawierjące dokładną (pełną) datę zatrudnienia dyspozytora lub zawarcia z nim umowy cywilnoprawnej. Dodatkowo w przypadku wniosku o wydanie karty doskonalenia na kolejny okres edukacyjny należy dołączyć oryginał posiadanej karty przebiegu doskonalenia zawodowego. 

Do ww. wniosków dołączamy  podpisaną  Klauzurę informacyjną dot. danych osobowych

Klauzula Informacyjna dot. ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie,
  Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Wojewody Podkarpackiego wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 2, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikający z przepisów prawa;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnione w Urzędzie osoby;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (organy kontrolne), lub zawartych umów (firmy serwisujące system IT);
 • podanie danych osobowych jest obowiązkowe i umożliwi realizację ustawowych zadań Wojewody oraz załatwienie inicjowanych przez Panią/Pana spraw. Niepodanie wymaganych danych będzie skutkować niezałatwieniem sprawy;
 • przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
 • sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów;
 • przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie;
 • przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia swoich danych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana prawa do przeniesienia Pani/Pana danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie;
 • Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji,
  w tym profilowaniu;
 • Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską
  i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w procesie wydawania karty doskonalenia zawodowego ratownika medycznego oraz dyspozytora medycznego oraz  korzystania z praw związanych z przetwarzaniem  danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie:

 • listownie na adres Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,
 • telefonicznie 17 867-13-10, 17 867-13-07,
 • e-mailowo rodo@rzeszow.uw.gov.pl.

Możliwy jest również kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Rzeszowie.

Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Historia zmian:

 • 23 września 2020, godz. 11:34, użytkownik: Krystyna Persak
Pokaż wszystkie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×