KURS DOSKONALĄCY DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH i DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH

Zgodnie z zapisami art. 12c ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, kurs doskonalący dla ratowników medycznych lub dyspozytorów medycznych  mogą prowadzić podmioty, które realizują program kursu doskonalącego, o którym mowa w art. 12a ww. ustawy, zapewniają kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje zgodne ze standardami, o których mowa w art. 12a ust. 2 pkt 6 ww. ustawy, zapewniają bazę dydaktyczną zgodną ze standardami, o których mowa w art. 12a ust. 2 pkt 6 ww. ustawy, niezbędną do realizacji programu kursu, w tym do szkolenia praktycznego, posiadają wewnętrzny system oceny jakości kształcenia, prowadzą dokumentację związaną z organizacją i przebiegiem kształcenia, w szczególności regulaminy organizacyjne kształcenia, protokoły postępowania kwalifikacyjnego oraz przebiegu sprawdzianów lub innych form zaliczenia danego rodzaju kształcenia, prowadzą ewidencję wydanych zaświadczeń o ukończeniu danego rodzaju kształcenia, obejmującą dane wskazane ww. ustawie.

Kurs doskonalący odbywa się na podstawie programu kursu doskonalącego. CMKP redaguje i przedstawia do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia opracowany przez zespół ekspertów program kursu doskonalącego. Dyrektor CMKP podaje do publicznej wiadomości zatwierdzony program kursu doskonalącego w formie publikacji oraz informacji na swojej stronie internetowej.

Podmiot uprawniony do prowadzenia kursu doskonalącego, przed jego rozpoczęciem, jest obowiązany uzyskać wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego.

Podmiot ubiegający się o uzyskanie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego składa do wojewody właściwego ze względu na miejsce, w którym ten podmiot będzie realizował kurs doskonalący, wniosek zgodny z wzorem, o którym mowa w art. 12e pkt 4 ww. ustawy, do którego dołącza się:

  • regulamin organizacyjny kursu,
  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kadry prowadzącej kurs (m.in. zaświadczenia z pracy o zatrudnieniu osób będących wykładowcami na kursie),
  • oświadczenie o treści: „Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących dla ratowników medycznych / dyspozytorów medycznych* są zgodne z warunkami realizacji kursu określonymi w „Programie kursu doskonalącego dla ratowników medycznych / dyspozytorów medycznych*”.
    (* niewłaściwe skreślić)

W związku z wytycznymi Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, dokumenty (dyplomy, zaświadczenia itp.) składane przez wnioskodawców wraz z wnioskami o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego, powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem, zgodnie z wymogami art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096).

            W tym celu, podmiot wnioskujący o wpis powinien przedłożyć albo odpowiednio poświadczone kopie ww. dokumentów, albo dostarczyć ich oryginały (które po uwierzytelnieniu  zostaną zwrócone).

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. poz. 1884).

Wojewoda dokonuje weryfikacji formalnej wniosku oraz załączonych dokumentów i przekazuje je do CMKP w terminie 14 dni od złożenia wszystkich dokumentów określonych ustawą.

Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego jest obowiązany zgłaszać właściwemu Wojewodzie termin i miejsce realizacji danego kursu, w terminie co najmniej 60 dni przed jego rozpoczęciem (formularz do pobrania ze strony internetowej CMKP)

Wniosek akredytacyjny zgłaszany jest raz na terenie danego województwa, chyba, że wynikną okoliczności, o których mowa w art. 12c ust 12 ustawy o PRM.

UWAGA!

W dniu 20 listopada 2019 r. został zatwierdzony przez Ministra Zdrowia nowy program kursu doskonalącego dla ratowników medycznych.

Na podstawie art. 12c ust 12 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2019.993) każda zmiana programu kursu doskonalącego powoduje obowiązek ponownego uzyskania wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego, uprzejmie informuje, że:

  1. Podmioty, które uzyskały wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących dla ratowników medycznych tracą możliwość organizowania kursów doskonalących dla ratowników medycznych.
  2. Podmioty chcące organizować kursy doskonalące dla ratowników medycznych zobowiązane są uzyskać nowy wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących dla ratowników medycznych na podstawie nowego programu kursu doskonalącego.

Historia zmian:

  • 17 grudnia 2019, godz. 12:13, użytkownik: Monika Szybist
Pokaż wszystkie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×