KURSY KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

Kwalifikowana pierwsza pomoc, są to czynności podejmowane wobec osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez ratownika, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Jednostki współpracujące z systemem udzielają kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Ratownikiem może być osoba:

 1. posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. posiadająca ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika;
 3. której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Ratownik posiadający kwalifikacje wymagane dla ratownika medycznego, lekarza systemu lub pielęgniarki systemu, realizujący doskonalenie zawodowe, posiada uprawnienia do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy bez obowiązku ukończenia kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Ratownicy Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, którzy ukończyli przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz przeszkolenie w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym zgodnie z programem, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, i posiadają świadectwo o ukończeniu tego przeszkolenia, mają prawo udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w jednostkach współpracujących z systemem bez obowiązku ukończenia kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Podmiot zamierzający prowadzić kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy jest zobowiązany uzyskać zatwierdzenie programu kursu przez właściwego wojewodę ze względu na swoją siedzibę.

Wojewoda zatwierdza program kursu po:

 1. stwierdzeniu jego zgodności z ramowym programem kursu, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz.U. Nr 60, poz. 408);
 2. przeprowadzeniu weryfikacji kwalifikacji kadry dydaktycznej, a także spełnieniu wymagań w zakresie wyposażenia sal ćwiczeniowych.

Odmowa zatwierdzenia oraz cofnięcie zatwierdzenia programu kursu przez wojewodę następuje w drodze
decyzji administracyjnej.

Każda zmiana programu kursu obejmująca zakres merytoryczny dokonana przez podmiot, który uzyskał zatwierdzenie programu kursu wymaga ponownego zatwierdzenia przez wojewodę.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz.U. Nr 60, poz. 408 z późn. zm.) określa:

 1. ramowy program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
 2. kwalifikacje kadry dydaktycznej prowadzącej kurs;
 3. sposób przeprowadzania egzaminu kończącego kurs;
 4. skład, tryb powoływania i odwoływania komisji egzaminacyjnej;
 5. okres ważności i wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu i uzyskaniu tytułu ratownika. W ramach nadzoru nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne wojewoda jest uprawniony do przeprowadzania kontroli podmiotów prowadzących kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Oświadczenie:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Wojewody Podkarpackiego wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r.
  o Państwowym Ratownictwie Medycznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 2, w tym przechowywane będą przez okres określony przepisami prawa;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnione w Urzędzie osoby;
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, lub zawartych umów;
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i umożliwi realizację ustawowych zadań Wojewody oraz załatwienie inicjowanych przez Panią/Pana spraw (niepodanie wymaganych danych będzie skutkować niezałatwieniem sprawy);
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
 • sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia
  po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów;

      8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być             zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie;

      9. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia swoich danych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana prawa do przeniesienia Pani/Pana danych musi być zgodne
z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie;

   10. Pani/Pana dane będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, jednakże decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą zapadały w sposób zautomatyzowany, a Pani/Pana dane
nie będą podlegały profilowaniu;

   11. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w postępowaniu związanym z zatwierdzeniem programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem  danych osobowych, może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie:

 • listownie na adres Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,
 • telefonicznie 17 867-13-10, 17 867-13-07,
 • e-mailowo rodo@rzeszow.uw.gov.pl,
 • osobiście w siedzibie Urzędu przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Rzeszowie.

Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

UWAGA !!!

   Zmiana rozporządzenia w sprawie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy od 31 grudnia 2019 r. (Dz.U.2019.2408)

 

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia dotyczące wznowienia kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy: Stanowisko MZ  

 

Zatwierdzone programy kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

1. „Dream team” Anna Kawalec-Górczyńska, ul. Sw. Faustyny 47, 35-330 Rzeszów, tel. 693 023 607 (dla kursów organizowanych w dniach 17 stycznia – 2 lutego 2014 r. oraz w dniach 7 lutego – 2 marca 2014 r. oraz w dniach oraz w dniach 21 marca – 6 kwietnia 2014 r., oraz  w dniach 4-27 kwietnia 2014 r. oraz  w dniach 9 – 25 maja 2014 r. oraz w dniach 6 – 22 czerwca 2014 r. oraz w dniach 18 – 22 czerwca 2014 r. oraz w dniach 4 – 27 lipca 2014 r. oraz w dniach 26 września – 12 października 2014r. oraz w dniach 5 – 21 grudnia 2014 r. oraz w dniach 20 luty – 8 marzec 2015 r. oraz w dniach 13 -15, 20 – 22, 27 – 28 marca 2015  r. oraz w dniach 13, 16 – 19, 23 – 26 marca 2015 r. oraz w dniach 15 – 17, 22 – 24, 29 – 31 maja 2015 r., 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 czerwca oraz 1 i 3 lipca 2015 r. oraz w dniach 10-12 lipca, 17-19 lipca, 24-25 lipca 2015 r. oraz w dniach 4-6 września, 11-13 września, 18-19 września 2015 r. oraz w dniach 25-27 września, 2-4, 9-10 października 2015 r. oraz w dniach 1, 2, 5-9 października 2015 r. oraz w dniach 4 – 6, 11 – 13, 18 – 19 grudnia 2015 r. oraz w dniach 12 – 14, 19 – 21, 26 – 27 lutego 2016 r. oraz w dniach 9 – 10, 15 – 17, 22 – 24 kwietnia 2016 r. oraz w dniach 6-8, 13-15, 20-22 maja 2016 r. oraz w dniach 9-12, 16-19 maja 2016 r. oraz w dniach 8-10, 15-17, 22-23 lipca 2016 r. oraz w dniach 23-25, 30 września, 1-2, 7-8 października 2016 r. oraz w dniach 18-20, 25-27 listopada, 2-4 grudnia 2016 r. oraz w dniach 2-4, 9-11, 16-17 grudnia 2016 r. oraz w dniach 10-12, 17-19, 24-25 lutego 2017 r. oraz w dniach 24-26 lutego, 3-5, 10-11 marca 2017 r. oraz w dniach 13-14, 20-21, 27-28 marca, 4-5 kwietnia 2017 r. oraz w dniach 17-19, 24-26, 31 marca, 1 kwietnia 2017 r., oraz w dniach 20-23, 27-30 kwietnia 2017 r. oraz w dniach 19-21, 26-28 maja, 2-3 czerwca 2017 r. oraz w dniach 23-25, 30 czerwca, 1-2,7-9 lipca 2017 r. oraz w dniach 1-3, 8-10, 15-17 września 2017 r. oraz w dniach 22-24, 29-30 września, 1, 6-8 października 2017 r. oraz w dniach 20-22, 27-29 października, 3-4 listopada 2017 r. oraz w dniach 1-3, 8-10, 15-17 grudnia 2017 r. oraz w dniach 23-25 lutego, 2-4, 9-11 marca 2018 r. oraz w dniach 21-22, 28-29 marca, 5-6, 11 kwietnia 2018 r. oraz w dniach 6-8, 13-15, 20-21 kwietnia 2018 r. oraz w dniach 11-13, 18-20, 25-26 maja 2018 r. oraz w dniach 13-15, 18-21 czerwca 2018 r. oraz w dniach 29-30 czerwca, 1, 6-8, 13-14 lipca 2018 r. oraz w dniach 3-5, 10-12, 17-18 sierpnia 2018 r. oraz w dniach 7-9, 14-16, 21-22 września 2018 r. oraz w dniach 28-30 września, 5-7, 12-13 października 2018 r. oraz w dniach 1-2, 7-9, 14-15 grudnia 2018 r. oraz w dniach 1-3, 8-10, 15-16 lutego 2019 r. oraz w dniach 24-26, 31 maja, 1-2, 7-8 czerwca 2019 r. oraz w dniach 5-7, 12-14, 19-20 lipca 2019 r. oraz w dniach 27-29 września, 4-6, 11-12 października 2019 r. oraz w dniach 6-8, 13-15, 20-21 grudnia 2019 r. oraz w dniach 31 stycznia, 1-2, 7-9, 14-15 lutego 2020 r. oraz w dniach 21-23, 28-29 lutego, 1, 6-7 marca 2020 r. oraz w dniach 23-27, 30-31 marca 2020 r. oraz w dniach 10-12, 17-19, 24-25 lipca 2020 r. oraz w dniach 12-13, 20-21, 27-28 sierpnia 2020 r. oraz w dniach 18-20, 25-27 września, 2-3 października 2020 r.).

2. „Premed” Piotr Szurek, ul. Grota Roweckiego 16 38-200 Jasło, tel. 602 492 755 (dla kursów organizowanych w dniach
22 – 29 stycznia 2014 r. oraz w dniach 14 – 24 marca 2014 r. oraz w dniach 19-21, 25-28 września 2014 r., oraz w dniach 5 – 7, 12 – 15 grudnia 2014 r. oraz w dniach 8, 9, 10, 15, 16, 17, 19 maja 2015 r.  oraz w dniach 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25 czerwca 2015 r. oraz w dniach 19, 20, 21, 26, 27, 28 czerwca 2015 r. oraz w dniach 6 – 11 lipca 2015 r. oraz w dniach 27 lipca – 1 sierpnia 2015 r. oraz w dniach 2-4, 9-11 października 2015 r. oraz w dniach 26-30 października, 5 listopada 2015 r. oraz w dniach w dniach 3, 4, 5, 6, 7, 8 listopada 2015 r. oraz w dniach 21-27 lutego 2016 r. oraz w dniach 10-12, 17-20 czerwca 2016 r. oraz w dniach 17-19, 24-26 czerwca 2016 r. oraz w dniach 28-30 października, 3-6 listopada 2016 r. oraz w dniach 2-4, 9-11, 16-17 grudnia 2016 r.oraz w dniach 3-5, 10-12, 17-18 marca 2017 r. oraz w dniach 15-17, 20-25, 27-28 marca 2017 r. oraz w dniach 24-26, 31 marca, 1-2, 7-8 kwietnia 2017 r. oraz w dniach 11-14, 19-21, 25 maja 2017 r. oraz w dniach 22-24, 29-30 września, 1, 6-7 października 2017 r. oraz w dniach 1-4, 9-10 marca 2018 r. oraz w dniach 23-25 marca, 6-9 kwietnia 2018 r. oraz w dniach 20-22, 27-30 kwietnia 2018 r. oraz w dniach 25-27, 30 maja, 1-4 czerwca 2018 r. oraz w dniach 15-16, 21-23, 28-30 września 2018 r. oraz w dniach 13-14, 20-21, 27-28 października 2018 r. oraz w dniach 1-2, 8-9, 15-16 grudnia 2018 r. oraz w dniach 7, 14,  21-22 grudnia, 4, 11, 18, 25 stycznia 2019 r. oraz w dniach 9-10, 15-17, 22-24 marca 2019 r. oraz w dniach 6-7, 13-14, 27-28 kwietnia 2019 r. oraz w dniach 11-12, 17-19, 25-26 maja 2019 r. oraz w dniach 12-13, 18-20, 26-27 października 2019 r. oraz w dniach 15-16, 22-23, 29 lutego, 1 marca 2020 r. oraz w dniach 7-8, 14-15, 21-22 marca 2020 r. oraz w dniach 29-30 sierpnia, 4-6, 12-13 września 2020 r. oraz w dniach 19-20, 26-27 września, 3-4 października 2020 r.).

3. „Dot support” Tomasz Dorota, ul. Czereśnie 2, 837 – 611 Cieszanów, kierownik organizacyjny Aleksandra Ambros – Dorota, 693 133 313 (dla kursów organizowanych w dniach 7 – 16 marca
2014 r. oraz w dniach 7 – 12 kwietnia 2014 r. oraz w dniach 18 – 24 maja 2014 r. oraz w dniach 6 – 22 czerwca 2014 r.
oraz w dniach 1-3 lipca – 14-16 listopada 2014 r. oraz w dniach 25 stycznia – 1 lutego 2015 r. oraz w dniach 2 – 8 lutego 2015 r. oraz w dniach 12-15 i 20-22 lutego 2015 r. oraz w dniach 2-8 marca 2015 r. oraz w dniach 12-18 kwietnia 2015 r. oraz w dniach 19-25 kwietnia 2015 r.).

4. „Ratownictwo Medyczne Jarosław Marczewski”  Czajkowa 39, 39 – 332 Tuszów Narodowy, tel. 602 366 258 (dla kursów organizowanych w dniach 14 marca – 6 kwietnia 2014 r. oraz w dniach 10 – 18 października 2014 r. oraz w dniach 23-25, 30-31 stycznia 2015 r., 1,6,14-15 lutego 2015 r. oraz w dniach 10, 11, 12, 17, 18, 19 24, 25, 26 kwietnia 2015 r. oraz w dniach w dniach 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 czerwca 2015 r. oraz w dniach 31 lipca, 1, 2, 5, 8, 9, 12 sierpnia 2015 r. oraz w dniach 16-21, 23, 24 września 2015 r. oraz w dniach 26-31 stycznia i 1-2 lutego 2016 r. oraz w dniach: 14 – 17, 19 – 23 kwietnia 2016 r. oraz w dniach: 8-11, 13-15, 17, 18, 21, 22, 24, 25 września 2016 r. oraz w dniach: 7-10, 13-15, 17, 19, 21-23 października, 2-3 listopada 2016 r. oraz w dniach 25-26 listopada, 2-4, 16, 18, 29 grudnia 2016 r. oraz w dniach 24-25 lutego, 3-5, 10, 12, 18 marca 2017 r. oraz w dniach 2, 7, 10-11, 13, 15, 17, 21-22, 24 listopada 2017 r. oraz w dniach 25-30 lipca, 1-4 sierpnia 2018 r. oraz w dniach 10, 12-13, 18-20, 22-25 sierpnia 2018 r. oraz w dniach 21-22, 24 września, 6-7, 10-13 października 2018 r. oraz w dniach 10-12, 14-15, 18, 22-24 maja 2019 r. oraz w dniach 22, 24-25, 27, 29, 31 sierpnia, 1, 5-6 września 2019 r. oraz w dniach 10, 12-13, 15, 17, 19-20, 24, 26 października 2019 r. oraz w dniach 8-10, 12, 16-20, 23-25, 27, 30 listopada 2019 r. oraz w dniach 8, 15, 21-23 lutego, 1, 7 marca 2020 r. oraz w dniach 14-15, 20-22, 27-28 czerwca 2020 r. oraz w dniach 20-21, 24-27, 31 sierpnia 2020 r. oraz w dniach 22-23, 28-30 sierpnia, 5-6 września 2020 r.).

5. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów, tel. (17) 852 62 53 (dla kursów organizowanych w dniach 7 – 15 kwietnia 2014 r. oraz w dniach 4-12 sierpnia 2014 r. oraz w dniach 6-14 października 2014 r. oraz w dniach 7 – 22 lutego 2015 r. oraz w dniach 28-29 marca, 11-12, 18-19 kwietnia 2015 r. oraz w dniach 9-10, 16-17, 23-24 maja 2015 r. oraz w dniach 20, 21, 27, 28 czerwca oraz 4 i 5 lipca 2015 r. oraz w dniach 26-27 września oraz 3-4 i 10-11 października 2015 r. oraz w dniach 24, 25, 31 października, 7, 8, 14 listopada 2015 r. oraz w dniach 28-29 listopada oraz 5-6 i 12-13 grudnia 2015 r. oraz w dniach 23-24, 30-31 stycznia, 6-7 lutego 2016 r. oraz w dniach 5-6, 12-13, 19-20 marca 2016 r. oraz w dniach 9 – 10, 16 – 17, 23 – 24 kwietnia 2016 r. oraz w dniach 25-26 czerwca, 2-3, 9-10 lipca 2016 r. oraz w dniach 15-16, 22-23, 29-30 października 2016 r. oraz w dniach 4, 5, 11, 12, 18, 19 marca 2017 r. oraz w dniach 1,2,8,9,22,23 kwietnia 2017 r. oraz w dniach 13-14, 20-21, 27-28 maja 2017 r. oraz w dniach 3-8 grudnia 2018 r. w Dębicy oraz w dniach 3-8 grudnia 2018 r. w Rzeszowie).

6. Rzeszowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Bardowskiego 2, 35-005 Rzeszów, tel. 17  862 43 35 (dla kursu organizowanego w dniach 5 – 21 grudnia 2014 r. oraz w dniach 14-29 marca 2015 r. oraz w dniach 19, 20, 25, 26, 27 września, 2, 3 października 2015 r. oraz w dniach 13 – 19 lutego 2016 r. oraz w dniach 21 – 27 lutego 2016 r. oraz w dniach 12 – 18 marca 2016 r. oraz w dniach 13-19 lipca 2017 r.).

7. Res-Max Sp. z o.o. 36-060 Głogów Młp., Rudna Mała 42 B, tel. 660 750 657, 533 312 112 (dla kursu organizowanego w dniach 8 – 10, 15 – 17, 30 kwietnia 2016 r. oraz w dniach 4-5, 8-12, 17-18 czerwca 2016 r.).

8. Usługi Marketingowe Wojciech Mazur, ul. Sucharskiego 11, 37-100 Łańcut, tel. 783 794 971 (dla kursu organizowanego w dniach 8 – 13 maja 2016 r. oraz w dniach 17-23 lipca 2016 r. oraz w dniach 13-14 i 16-19 sierpnia 2016 r.). 

9. Centrum Usług Szkoleniowych Wojciech Mazur (ul. Sucharskiego 11, 37-100 Łańcut), tel. 783 794 971 – dawna nazwa podmiotu: Usługi Marketingowe Wojciech Mazur – (dla kursu organizowanego w dniach 24-25, 28-30 września, 1 października 2016 r. oraz w dniach 25-31 października 2016 r. oraz w dniach 12-13, 16-20 listopada 2016 r. oraz w dniach 3-4, 7-10 grudnia 2016 r. oraz w dniach 14-19 grudnia 2016 r. oraz w dniach 14-15, 18-21 stycznia 2017 r. oraz w dniach 14-19 lutego 2017 r. oraz w dniach 27-28 lutego, 1-4 marca 2017 r. oraz w dniach 3-8 kwietnia 2017 r. oraz w dniach 18 – 23 kwietnia 2017 r. oraz w dniach 28-30 kwietnia, 1-3 maja 2017 r. oraz w dniach 7-12 maja 2017 r. oraz w dniach 13-14, 18-21 maja 2017 r. oraz w dniach 24-29 maja 2017 r. oraz w dniach 2-10 czerwca 2017 r. oraz w dniach 21-26 lipca 2017 r. oraz w dniach 16-19, 25-26 listopada 2017 r. oraz w dniach 2-3, 9-10, 16-17 grudnia 2017 r. oraz w dniach 23-28 marca 2018 r.(kurs odwołany) oraz w dniach 3-8 kwietnia 2018 r. w dniach 14-15, 21-22, 28-29 kwietnia 2018 r. oraz w dniach 17-20, 26-27 maja 2018 r. oraz w dniach 14-17, 23-24 czerwca 2018 r. oraz w dniach 26-29 lipca, 4-5 sierpnia 2018 r. oraz w dniach 15-18, 24-25 listopada 2018 r. oraz w dniach 1-2, 8-9, 15-16 grudnia 2018 r. oraz w dniach 1-2, 8-9, 15-16 czerwca 2019 r. oaz w dniach 30 listopada, 1, 7-8, 14-15 grudnia 2019 r.).

10. Centrum Usług Szkoleniowych Wojciech Mazur Agencja Ochrony Szakal (ul. Sucharskiego 11, 37-100 Łańcut), tel. 783 794 971 – dawna nazwa podmiotu: Centrum Usług Szkoleniowych Wojciech Mazur (dla kursu organizowanego w dniach 11-12, 18-19, 25-26 lipca 2020 r.)

11. Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. (ul. Bandurskiego 8, 37-500 Jarosław), tel. 664 184 112 (dla kursu organizowanego w dniach 13-15, 20-22, 27-28 maja 2016 r. oraz w dniach 9-10, 16-17, 23-24 września 2017 r. oraz w dniach 9-10, 23-24, 30 września, 1 października 2017 r.w Głogowie Małopolskim oraz w dniach 9-10, 23-24, 30 września, 1 października 2017 r. w Rudnej Małej oraz w dniach 30 wrzesnia, 1, 7-8, 14-15 października 2017 r. w Bliznem oraz w dniach 30 września, 1, 7-8, 14-15 października 2017 r. w Skołyszynie oraz w dniach 7-8, 14-15, 28-29 października 2017 r. w Dobieszynie oraz w dniach 14-15, 28-29 października, 4-5 listopada 2017 r. w Wiśniowej oraz w dniach 21-22, 28-29 października, 4-5 listopada 2017 r. w miejscowości Raniżów oraz w dniach 21-22, 28-29 października, 4-5 listopada 2017 r. oraz w dniach 28-29 października, 4-5, 18-19 listopada 2017 r. w miejscowości Tuszyma oraz w dniach 28-29 października, 4-5, 12, 18 listopada 2017 r. w miejscowości Krowica Sama oraz w dniach 4-5, 12, 18-19, 25 listopada 2017 r. w miejscowości Łysa Góra oraz w dniach 4-5, 18-19, 25-26 listopada 2017 r. w miejscowości Krzywa Wieś oraz w dniach 18-19, 25-26 listopada, 2-3 grudnia 2017 r. w miejscowości Pilzno oraz w dniach 18-19 listopada, 2-3, 9-10 grudnia 2017 r. w miejscowości Jeżowe oraz w dniach 25-26 listopada, 2-3, 9-10 grudnia 2017 r. w miejscowości Brzeziny oraz w dniach 2-3, 9-10, 16-17 grudnia 2017 r. w miejscowości Wyżne oraz w dniach 2-3, 9-10, 16-17 grudnia 2017 r. w miejscowości Boguchwała oraz w dniach 16-17 grudnia 2017 r., 13-14, 27-28 stycznia 2018 r. w miejscowości Wiązownica oraz w dniach16-17 grudnia 2017 r., 20-21 stycznia, 3-4 lutego 2018 r. w miejsowości Lubzina oraz w dniach 7, 13-14, 20-21, 27 stycznia 2018 r. w miejscowości Ujkowice oraz w dniach 7, 13-14, 20-21, 27 stycznia 2018 r. w miejscowosci Dobieszyn oraz w dniach 13-14, 20-21, 27-28 stycznia 2018 r. w miejscowości Krzeszów oraz  w dniach 13-14, 20-21, 27-28 stycznia 2018 r. w miejscowości Tarnobrzeg oraz w dniach 13-14, 20-21, 27-28 stycznia 2018 r. w miejscowości Czermin oraz w dniach 21, 27-28 stycznia, 3-4, 10 lutego 2018 r. w miejscowości Krasne oraz w dniach 3-4, 10-11, 17-18 lutego 2018 r. w miejscowości Stubno oraz w dniach 3-4, 10-11, 17-18 lutego 2018 r. w miejscowości Stalowa Wola oraz w dniach 3-4, 10-11, 17-18 lutego 2018 r. w miejscowości Orły i Niziny oraz w dniach 3-4, 10-11, 17-18 lutego 2018 r. w miejscowości Dubiecko i Babice oraz w dniach 10-11, 17-18, 24-25 lutego 2018 r. w miejscowości Kołaczyce oraz w dniach 24-25 lutego, 3-4, 10-11 marca 2018 r. w miejscowości Zarzecze oraz w dniach 24-25 lutego, 3-4, 10-11 marca 2018 r. w miejscowości Jawornik Polski oraz w dniach 24-25 lutego, 3-4, 10-11 marca 2018 r. w miejscowości Lubzina oraz w dniach 3-4, 10-11, 17-18 marca 2018 r. w miejscowości Niebieszczany oraz w dniach 3-4, 10-11, 17-18 marca 2018 r. w miejscowości Połomia oraz w dniach 4, 10-11, 17-18, 24 marca 2018 r. w miejscowości Krościenko Wyżne oraz w dniach 10-11, 17-18, 24-25 marca 2018 r. w miejscowości Siedliska oraz w dniach 17-18, 24-25 marca, 7-8 kwietnia 2018 r. w miejscowości Warzyce oraz w dniach 17-18, 24-25 marca, 7-8 kwietnia 2018 r. w miejscowości Straszydle oraz w dniach 17-18, 24-25 marca, 7-8 kwietnia 2018 r. w miejscowości Dobieszyn oraz w dniach 24-25 marca, 7-8, 14-15 kwietnia 2018 r. w miejscowości Adamówka oraz w dniach 7-8, 14-15, 21-22 kwietnia 2018 r. w miejscowości Poraż oraz w dniach 14-15, 21-22, 28-29 kwietnia 2018 r. w miejscowości Stara Wieś oraz w dniach 14-15, 21-22, 28-29 kwietnia 2018 r. w miejscowości Żyznów oraz w dniach 28-29 kwietnia, 12-13, 19-20 maja 2018 r. w miejscowości Trzeboś oraz w dniach 23-24, 30-31 marca, 6-7 kwietnia 2019 r.).

12. SPORTMED s.c. B. Więch, D. Draguła (al. Witosa 7, 35-115 Rzeszów) (dla kursu organizowanego w dniach 13 – 18 czerwca 2016 r. oraz w dniach 4-9 grudnia 2018 r. oraz w dniach 2-3, 9-10, 15-16 lutego 2019 r. oraz w dniach 11-17 czerwca 2019 r.).

13. rm24.pl Sp. z o.o. S.K.A ul. Hanasiewicza 19, 35-103 Rzeszów, tel. 730 220 651 (dla kursu organizowanego w dniach 21 – 28 stycznia 2017 r. oraz w dniach 11-18 lutego 2017 r. oraz w dniach 18-25 lutego 2017 r.).

14. COGNITO Ewelina Czenczek 36-020 Kielnarowa 50B, tel. 603 744 476 (dla kursu organizowanego w dniach 8-10, 15-17 lutego 2019 r. oraz w dniach 8-10, 15-17 marca 2019 r. oraz w dniach 21-26 marca 2019 r. w Gdańsku oraz w dniach 30-31 marca, 4-7 kwietnia 2019 r. oraz w dniach 13-14, 25-28 kwietnia 2019 r. oraz w dniach 1, 3, 11-12, 25-26 maja 2019 r. oraz w dniach 4-5, 16-19 maja 2019 r. oraz w dniach 1-2, 8-9, 15-16 czerwca 2019 r. oraz w dniach 22-23, 27-30 czerwca 2019 r. oraz w dniach 5-10 lipca 2019 r. oraz w dniach 19-24 lipca 2019 r. oraz w dniach 26-31 lipca 2019 r. oraz w dniach 24-25 sierpnia, 1, 6-8 września 2019 r. oraz w dniach 26-31 sierpnia 2019 r. oraz w dniach 5-6, 10-13 października 2019 r. oraz w dniach 15-20 października 2019 r. oraz w dniach 22-27 października 2019 r. oraz w dniach 1-3, 8-10 listopada 2019 r. oraz w dniach 16-17, 30 listopada, 1, 7-8 grudnia 2019 r. oraz w dniach 19-24 listopada 2019 r. oraz w dniach 14-15, 19-22 grudnia 2019 r. oraz w dniach 4-6, 10-12 stycznia 2020 r. oraz w dniach 16-19, 23-26 stycznia 2020 r. oraz w dniach 30- 31 stycznia, 1-2, 6-9 lutego 2020 r. oraz w dniach 20-23, 27-29 lutego, 1 marca 2020 r. oraz w dniach 17-22 marca 2020 r. oraz w dniach 6-7, 11-14 czerwca 2020 r. oraz w dniach 18-21, 23-27 czerwca 2020 r. oraz w dniach 22-26, 28 czerwca 2020 r. oraz w dniach 30 czerwca, 1-5 lipca 2020 r. oraz w dniach 7-12 lipca 2020 r. oraz w dniach 16-19, 23-26 lipca 2020 r. oraz w dniach 15-16, 20-23 sierpnia 2020 r. oraz w dniach 19-24 sierpnia 2020 r. oraz w dniach 25-30 sierpnia 2020 r. oraz w dniach 4-6, 11-13 września 2020 r. oraz w dniach 18-20, 25-27 września 2020 r. )

15. SZKOL-MED Jacek Rusin (ul. Złocista 2, 35-213 Rzeszów), tel. 509696454 (dla kursu organizowanego w dniach 9-11, 16-18 maja 2019 r. oraz w dniach 14-16, 20-22 lutego 2020 r.)

16. Polski Instytut Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu (ul. Kopernika 5/25, 38-200 Jasło), tel. 881 848 881, 601 691 758, 17 200 00 11 (dla kursu organizowanego w dniach 29-31 maja, 1-4 czerwca 2019 r. oraz w dniach 23-25, 30-31 sierpnia, 1, 8 września 2019 r. oraz w dniach 26-27 października, 9, 16, 22-23, 28 listopada 2019 r. oraz w dniach 8-10, 15, 17, 24-25, 29 listopada 2019 r. oraz w dniach 1, 6-8, 14-15, 21 grudnia 2019 r. oraz w dniach 13-16, 22-23 lutego, 7 marca, 4 lipca, 10 lipca 2020 r. oraz w dniach 10, 12-16, 20 czerwca 2020 r. oraz w dniach 3-5, 7-9, 12 lipca 2020 r. oraz w dniach 15-20, 22 lipca 2020 r. oraz w dniach 3-9 sierpnia 2020 r. oaz w dniach 24-30 sierpnia 2020 r. oraz w dniach 7-13 września 2020 r.)

17. Centrum Usług Szkoleniowych Artur Ważny (ul. Okrężna 26, 37-600 Lubaczów), tel. 881 546 900 (dla kursu organizowanego w dniach 14-15, 21-22, 28-29 marca 2020 r. oraz w dniach 20-21 czerwca, 4-5, 18-19 lipca 2020 r. oraz w dniach 19-20, 26-27 września, 3-4, 11, 17-18 października 2020 r.).

Historia zmian:

 • 17 września 2020, godz. 11:49, użytkownik: Monika Szybist
Pokaż wszystkie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×