REJESTR JEDNOSTEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z SYSTEMEM PRM

Rejestr jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictw Medyczne prowadzony jest w wersji elektronicznej – za pomocą dedykowanej strony internetowej administrowanej przez Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia – pod adresem: https://rjwprm.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ 

 

Wojewoda w drodze decyzji administracyjnej, wpisuje do rejestru jednostkę, o której mowa w art. w art. 15 ust. 1 pkt 3-7 i 9 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, na jej wniosek (zawierający dane, o których mowa w art. 17 ust. 3 ww. ustawy), pod warunkiem, że jednostka ta:

 1. Osiąga gotowość operacyjną w czasie nie dłuższym niż 30 minut od przekazania powiadomienia o zdarzeniu;
 2. Dysponuje ratownikami w liczbie niezbędnej do zapewnienia gotowości, o której mowa w pkt 1;
 3. Dysponuje środkami łączności niezbędnymi do zapewnienia gotowości, o której mowa w pkt 1.

Wojewoda prowadzi w postaci elektronicznej rejestr jednostek współpracujących z systemem PRM. Rejestr obejmuje następujące dane:

 1. nazwę, siedzibę i adres jednostki współpracującej z systemem;
 2. teren działania jednostki współpracującej z systemem;
 3. liczbę ratowników posiadających ważne zaświadczenia o ukończeniu kursu i uzyskaniu tytułu ratownika, a w przypadku jednostek organizacyjnych Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa – liczbę ratowników posiadających świadectwo, o którym mowa w art. 13 ust. 1b ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
 4. wykaz wyposażenia niezbędnego do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, jakim dysponuje jednostka współpracująca z systemem;
 5. maksymalny czas osiągnięcia gotowości operacyjnej, licząc od chwili przekazania powiadomienia o zdarzeniu;
 6. numery telefonów kontaktowych;
 7. wskazanie rodzaju wykonywanych działań ratowniczych;
 8. współrzędne geograficzne miejsca stacjonowania jednostki współpracującej z systemem;
 9. czas pozostawania jednostki współpracującej z systemem w gotowości operacyjnej do wykonywania działań ratowniczych w ciągu doby i w ciągu roku.

Opłata skarbowa:

Jednostka zwracająca się o wpis, skutkujący wydaniem decyzji administracyjnej, obowiązana jest do uiszczenia opłaty skarbowej (płatna każdorazowo z chwilą złożenia wniosku) w kwocie 10 zł.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa:

Urząd Miasta Rzeszowa

35-064 Rzeszów

ul. Rynek 1

nr konta: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

tytułem: Opłata skarbowa za wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem.

 

W przypadku, jeśli jednostka ubiegająca się o wpis jest organizacją pożytku publicznego i składa wniosek o dokonanie czynności urzędowej (wydanie decyzji o wpisie do rejestru) wyłącznie
w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  – Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), to na podstawie art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044) jest zwolniona z opłaty skarbowej. W celu potwierdzenia tego statusu, należy przekazać potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię odpowiednich dokumentów rejestrowych i statutowych.

Składając wniosek o wpis do rejestru, należy dołączyć:

 • ważne zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika, bądź dokumenty potwierdzające kwalifikacje dla ratownika medycznego, lekarza systemu lub pielęgniarki systemu (realizujących doskonalenie zawodowe), albo świadectwa o ukończeniu przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz przeszkolenia
  w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym zgodnie z programem, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim;
 • statut jednostki (w przypadku jednostek, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym);
 • potwierdzenie dokonania zapłaty opłaty skarbowej (należy przedłożyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo jego uwierzytelnioną kopię lub wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej).

Jednostka, która uzyskała wpis do rejestru, jest obowiązana niezwłocznie informować wojewodę o wszelkich zmianach dotyczących danych ujętych w rejestrze (o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym).

Oświadczenie:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Wojewody Podkarpackiego wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r.
  o Państwowym Ratownictwie Medycznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 2, w tym przechowywane będą przez okres określony przepisami prawa;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnione w Urzędzie osoby;
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, lub zawartych umów;
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i umożliwi realizację ustawowych zadań Wojewody oraz załatwienie inicjowanych przez Panią/Pana spraw (niepodanie wymaganych danych będzie skutkować niezałatwieniem sprawy);
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
 • sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia
  po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów;

      8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być             zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie;

      9. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia swoich danych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana prawa do przeniesienia Pani/Pana danych musi być zgodne
z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie;

   10. Pani/Pana dane będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, jednakże decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą zapadały w sposób zautomatyzowany, a Pani/Pana dane
nie będą podlegały profilowaniu;

   11. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w postępowaniu związanym z wpisem do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem  danych osobowych, może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie:

 • listownie na adres Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,
 • telefonicznie 17 867-13-10, 17 867-13-07,
 • e-mailowo rodo@rzeszow.uw.gov.pl,
 • osobiście w siedzibie Urzędu przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Rzeszowie.

 

Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


UWAGA!

W związku z uruchomieniem z dniem 1 sierpnia 2017 roku systemu teleinformatycznego „Rejestr Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne”, wnioski o wpis jednostki do rejestru należy składać również za pomocą ww. systemu.

Szczegółowe informacje nt. systemu znajdują się na stronie https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/project/rejestr-jednostek-wspolpracujacych-z-systemem-panstwowe-ratownictwo-medyczne-rjwprm/

Na stronie tej znajduje się również INSTRUKCJA DLA JEDNOSTKI WNIOSKUJĄCEJ/ANALITYKA/WOJEWODY.

W celu uzyskania informacji co do sposobu składania wniosków, należy kontaktować się z Panem Markiem Teodorczykiem pod nr tel. 17 867 1704.


Historia zmian:

 • 2 stycznia 2019, godz. 15:37, użytkownik: Marek Teodorczyk
Pokaż wszystkie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×