Drukuj

Procedury kontroli

Zasady, warunki i tryb działalności kontrolnej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie określają przepisy:

  • ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
  • ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej
  • inne przepisy szczególne regulujące działalność kontrolną Wojewody

Szczegółowe zasady i tryb prowadzenia kontroli zostały określone w zarządzeniu Wojewody Podkarpackiego.

Kontrole są podejmowane jako planowe, zgodnie z zatwierdzanym przez Wojewodę Podkarpackiego rocznym Planem zewnętrznej działalności kontrolnej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie i innymi planami kontroli, oraz doraźne, wynikające z potrzeby pilnego zbadania określonych zdarzeń.