Archiwum zakładowe Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

Miejsce prowadzenia archiwum

Wydział Organizacyjno-Administracyjny 
Oddział Zarządzania Dokumentacją
ul. Miedziana 4a
35-102 Rzeszów

Kontakt:

pokój 2 i 3
tel. 17 850 43 43 lub 850 47 04
faks: 17 867 19 66

Delegatura Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Przemyślu

tel. 16 678 50 51, 678 24 12
faks: 678 34 19

Delegatura Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu

tel. 15 822 28 23
faks: 822 28 23

W zasobie archiwalnym Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przechowywane są akta osobowe i dokumentacja płacowa byłych pracowników:

 • przedsiębiorstw i jednostek zlikwidowanych, dla których organami założycielskimi byli wojewoda podkarpacki oraz wojewodowie: rzeszowski, krośnieński, przemyski i tarnobrzeski,
 • Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,
 • Urzędów Wojewódzkich w: Rzeszowie, Krośnie, Przemyślu, i Tarnobrzegu,
 • Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie oraz Prezydiów Powiatowych Rad Narodowych w: Rzeszowie, Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu,

a także:

 • naczelników gmin,
 • prezydentów miast,
 • przewodniczących miejskich rad narodowych,
 • sekretarzy miast i gmin,

z województw: rzeszowskiego, krośnieńskiego, przemyskiego oraz tarnobrzeskiego.

W oparciu o ww. dokumentację wojewoda podkarpacki wydaje:

 • urzędowo poświadczone odpisy lub wyciągi z dokumentacji potwierdzającej okres zatrudnienia,
 • urzędowo poświadczone odpisy lub wyciągi z dokumentacji potwierdzającej wysokość otrzymywanego wynagrodzenia,
 • zaświadczenia o zatrudnieniu,
 • zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na druku ZUS Rp-7.

Zgodnie z art. 125 oraz 125a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 887) zaświadczenia o zatrudnieniu oraz zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na druku ZUS Rp-7 wydawane są wyłącznie dla byłych pracowników urzędów administracji państwowej.

Na podstawie przechowywanych w PUW dokumentów wydawana jest również dokumentacja zastępcza – w celu ustalenia wynagrodzenia zastępczego w trybie § 10 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent (Dz.U. z 1989 r. Nr 11, poz. 63 z późn. zm.).

Warunkiem uzyskania dokumentacji zastępczej jest przedłożenie przez wnioskodawcę upoważnienia pracownika zatrudnionego w danym okresie w takim samym lub podobnym charakterze, w jakim zatrudniony był wnioskodawca, do korzystania z jego dokumentacji osobowo-płacowej.

Ww. upoważnienie musi zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – zgodnie ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz własnoręczny podpis upoważniającego.

Upoważnienie może być przedłożone bezpośrednio przez osobę upoważniającą. 

Link rekomendowany:

Udostępnianie dokumentacji pracowniczej

Historia zmian:

 • 11 października 2016, godz. 10:28, użytkownik: Katarzyna Machowska
Pokaż wszystkie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×