Rejestr wydania tymczasowych polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca

Miejsce prowadzenia rejestru:
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział Obsługi Cudzoziemców

pokoje: 46, 49, 50, 51, 51a, 51b, 331a, 362, 362a, 363, 364 – Rzeszów
pokoje: 5,8 – Przemyśl
tel. 17 867 10 47 – Rzeszów
      16 678 20 35 – Przemyśl
fax: 17 867 19 53 – Rzeszów
       16 678 34 12- Przemyśl
e-mail: o@rzeszow.uw.gov.pl

Sposób i zasady udostępniania rejestru:

Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej i wchodzi w skład Krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców, którego administratorem jest Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Na podstawie art. 450 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1990 z późn. zm.) dane przetwarzane w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców udostępnia się następującym podmiotom, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań:

  • organom administracji publicznej, sądom i prokuraturom;
  • Radzie do Spraw Uchodźców, Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Państwowej Inspekcji Pracy, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych i straży gminnej (miejskiej);
  • organom kontroli skarbowej, organom wywiadu skarbowego oraz organom informacji finansowej.

Na podstawie art. 450 ust. 2 powołanej wyżej ustawy dane przetwarzane w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców, o których mowa w art. 449 ust. 2 pkt 1-12 i 16, udostępnia się:

  • państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym – w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań publicznych;
  • komornikom sądowym – w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez nich postępowania egzekucyjnego;
  • Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi – w odniesieniu do danych osób poszukiwanych;
  • organom egzekucyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – w zakresie prowadzonej egzekucji.

Zgodnie z art. 452 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach, podmiotom, o których mowa w art. 450 ust. 1 i 2, dane przetwarzane w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców udostępnia się na ich wniosek złożony na formularzu.

Historia zmian:

  • 21 lutego 2017, godz. 10:20, użytkownik: Katarzyna Machowska
Pokaż wszystkie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×