Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa autostrady A-4 na odcinku węzeł „Rzeszów centralny” (przecięcie z DK-9) – węzeł „Rzeszów Wschodni”

OBWIESZCZENIE

 

         Stosownie do art. 33 ust. 1 i art. 36, w związku z art. 88 ust. 1 pkt. 1 i art. 90 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z 2008r. z późn.zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI

INFORMUJE

że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, w sprawie zmiany decyzji z dnia 29.12.2009r. znak: I.X-7119-1-9/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa autostrady A-4 na odcinku węzeł „Rzeszów centralny” (przecięcie z DK-9) – węzeł „Rzeszów Wschodni” (przecięcie z S-19 i DK-19) km 574+300,00 – 581+250,00 oraz budowa drogi krajowej DK-19 (w obrębie węzła autostrady A-4 Rzeszów Wschodni) na odcinku km 467+030,04 – 468+360,00 ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1382R – etap I, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”, przystąpiono do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w części dotyczącej ekranów akustycznych E-15 zlokalizowanych w km 580+095 – 580+606 autostrady oraz E-16 zlokalizowanych w km 580+107 – 580+620 autostrady.

Ocena ta przeprowadzana jest w ramach postępowania administracyjnego znak: I-X.7820.1.5.2013, wszczętego na wniosek Inwestora z dnia 12.04.2013r. w sprawie zmiany w/w  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest Wojewoda Podkarpacki.

Organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, a do wydania opinii dotyczącej w/w uzgodnienia, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie.

Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie od dnia 13.06.2013r. do dnia 04.07.2013r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, Wydział Infrastruktury, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, III piętro, pokój 349a od poniedziałku do piątku w godz. 9³º do 14ºº.

Złożone wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, przed uzgodnieniem warunków realizacji inwestycji.

Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie podanego powyżej terminu pozostawia się bez rozpoznania.

Historia zmian:

  • 10 czerwca 2013, godz. 12:35, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×