Obwieszczenie o odmowie zmiany zezwolenia na realizację inwestycji drogowej budowy autostrady A-4 na odcinku Rzeszów „węzeł Wschodni” – Jarosław „węzeł Wierzbna

OBWIESZCZENIE

z dnia 07.12.2016r.

          Stosownie do art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2031 ze zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

o wydaniu decyzji

znak: I-X.7820.1.7.2016 z dnia 05.12.2016r.

o odmowie zmiany zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

z dnia 20 października 2010r. znak: I.X-7119-1-16/10, wydanego dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów, na inwestycję pn.: „Budowa autostrady A-4 na odcinku Rzeszów „węzeł Wschodni” – Jarosław „węzeł Wierzbna” od km 581+263,44 – 622+463,44 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”

w zakresie warunku wskazanego w punkcie 7a ppkt 84 w/w decyzji dotyczącego ustalenia terminu wykonania analizy porealizacyjnej po upływie 1 roku od dnia oddania rozpatrywanego odcinka autostrady do użytkowania na termin wykonania analizy porealizacyjnej w terminie po upływie 6 miesięcy od dnia oddania w/w odcinka drogi do użytkowania

na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów.

             Z treścią w/w decyzji strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 349a oraz w Urzędzie Gminy Trzebownisko, Trzebownisko 976, Urzędzie Gminy Krasne, Krasne 121, Urzędzie Gminy Czarna, Czarna 260, Urzędzie Gminy Białobrzegi, Białobrzegi 4, Urzędzie Gminy Tryńcza, Tryńcza 127, Urzędzie Gminy Przeworsk, ul. Bernardyńska 1a, Urzędzie Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, Urzędzie Miasta Łańcuta, Pl. Jana III Sobieskiego 18 i Urzędzie Miasta Przeworska, ul. Jagiellońska 10.

            Jednocześnie informuję, że powyższa decyzja wydana została na podstawie postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 21.09.2016r. znak: WOOŚ.400.1.10.2016.AH.2, przedłożonego przez wnioskodawcę, wyjaśniającego, iż dopuszczalne jest przeprowadzenie pomiarów i wykonanie analizy porealizacyjnej dla przedmiotowego przedsięwzięcia przed upływem roku od dnia oddania autostrady do użytkowania w oparciu o wcześniej wydaną decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2008r. znak: RDOŚ-18-WOO-6613-1/21/08/kr o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa autostrady A-4 na odcinku Rzeszów – Przeworsk – Korczowa, km 580+742,87 – 668+837” oraz w oparciu o postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 27 września 2010r. znak: RDOŚ-18-WOOŚ-6613-27-5/17/10/kr uzgadniające warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia (objęte pierwotnym postępowaniem). Zapisy postanowienia wyjaśniającego RDOŚ z dnia 21.09.2016 r. znak: WOOŚ.400.1.10.2016.AH.2, nie pozwalają na dokonanie wnioskowanej zmiany wydanej decyzji z dnia 20.10.2010r. znak: I.X-7119-1-16/10
o zezwoleniu na realizację w/w inwestycji drogowej.

           W świetle postanowienia RDOŚ z dnia 27.09.2010r. znak: RDOŚ-18-WOOŚ-6613-27-5/17/10/kr oraz postanowienia z dnia 21.09.2016r. znak: WOOŚ.400.1.10.2016.AH.2 wyjaśniającego stanowisko zawarte w decyzji RDOŚ z dnia 29.12.2008r. znak: RDOŚ-18-WOO-6613-1/21/08/kr o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego zadania,  dopuszczalne jest wykonanie pomiarów i analizy porealizacyjnej w terminie przed upływem roku od  oddania autostrady do użytkowania.

          Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

         Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×