Obwieszczenie o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 października 2019 r. znak I-III.7821.5.2018 w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa publicznej drogi gminnej klasy „G” (KDG) wraz z infrastrukturą – Rzeszów – Wilkowyja – etap I”.

Rzeszów, dnia 2020-01-03

 

OBWIESZCZENIE

 

            Stosownie do art. 54 § 4 w zw. z art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.)

 

WOJEWODA PODKARPACKI

z a w i a d a m i a   o:

 

przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 października 2019 roku, znak: I-III.7821.5.2018 w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa publicznej drogi gminnej klasy „G” (KDG) wraz z infrastrukturą – Rzeszów – Wilkowyja – etap I”.

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłoszenia, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.