Obwieszczenie o przekazaniu zgodnie z art. 54 § 2 ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, odpowiedzi na skargę oraz skargę na decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 16 września 2019 r., znak: I-III.7821.10.2019, utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr 12/2019 z dnia 20.05.2019 r., znak: AR.6740.63.10.2019.LL63, udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa publicznej drogi gminnej klasy lokalnej” w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej”, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a.

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 14.11.2019 r.

 

Stosownie do art. 54 § 2 i § 4 w zw. z art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r., poz. 1302,
z późn. zm.)

 

WOJEWODA PODKARPACKI

z a w i a d a m i a

 

że za pismem z dnia 08.11.2019 r., znak I-III.7821.10.2019, tut. Organ przekazał zgodnie
z art. 54 § 2 ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, odpowiedź na skargę oraz skargę na decyzję Wojewody Podkarpackiego
z dnia 16 września 2019 r., znak: I-III.7821.10.2019, utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr 12/2019 z dnia 20.05.2019 r., znak: AR.6740.63.10.2019.LL63, udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa publicznej
drogi gminnej klasy lokalnej” w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej”
, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a.

Artykuł 33 § 1a Ppsa stanowi, że jeżeli przepis szczególny przewiduje,
że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach
lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi,
a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem
tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek
o przystąpienie do postępowania.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×