Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko budowy autostrady A-4 na odc. węzeł „Rzeszów Zachodni” (przecięcie z S-19) – węzeł „Rzeszów Centralny” .

OBWIESZCZENIE

29 maja 2014 r.

 

         Stosownie do art. 33 ust. 1 i art. 36, w związku z art. 88 ust. 1 pkt. 1 i art. 90 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1235)

WOJEWODA PODKARPACKI

INFORMUJE

że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, przystąpiono do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn. „Budowa autostrady A-4 na odcinku węzeł „Rzeszów Zachodni” (przecięcie z S-19) – węzeł „Rzeszów Centralny” (przecięcie z DK-9) km 570+300,00 – 574+313,44 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”, w części dotyczącej nawierzchni dróg dojazdowych na odcinkach sąsiadujących z przejściami dla zwierząt średnich.

           Ocena ta przeprowadzana jest w ramach postępowania administracyjnego znak: I-X.7820.1.17.2013, wszczętego na wniosek Inwestora z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 26.02.2010r. znak: I.X-7119-1-7/10 (zmienionej decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 18.03.2011r. znak: I.X.7820.1.1.2011), o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa autostrady A-4 na odcinku węzeł „Rzeszów Zachodni” (przecięcie z S-19) – węzeł „Rzeszów Centralny” (przecięcie z DK-9) km 570+300,00 – 574+313,44 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”.

           Organem właściwym do zmiany przedmiotowej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest Wojewoda Podkarpacki.

           Organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, a do wydania opinii dotyczącej w/w uzgodnienia, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie.

           Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie od dnia 29.05.2014r. do dnia 19.06.2014r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, Wydział Infrastruktury, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, III piętro, pokój 349a od poniedziałku do piątku w godz. 9³º do 14ºº.

           Złożone wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, przed uzgodnieniem warunków realizacji inwestycji.

         Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie podanego powyżej terminu pozostawia się bez rozpoznania.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×