Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko budowy drogi ekspresowej S-19 „węzeł Rzeszów Zachodni” – „węzeł Świlcza”

OBWIESZCZENIE

25 kwietnia 2014 r.

          Stosownie do art. 33 ust. 1 i art. 36, w związku z art. 88 ust. 1 pkt. 1 i art. 90 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1235)

WOJEWODA PODKARPACKI

INFORMUJE

że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, w sprawie zmiany decyzji z dnia 07.04.2010r. znak: I.X-7119-1-6/10 (zmienionej decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 15.10.2013r. znak: I-X.7820.1.10.2013), o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku „węzeł Rzeszów Zachodni” – „węzeł Świlcza” od km 0+717,63 – 5+093,00 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami  i urządzeniami budowlanymi”,  przystąpiono do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w zakresie budowy ekranów akustycznych i antyolśnieniowych oraz ogrodzeń drogi.

       Ocena ta przeprowadzana jest w ramach postępowania administracyjnego znak: I-X.7820.1.19.2013, wszczętego na wniosek Inwestora z dnia 15.10.2013r. w sprawie zmiany w/w  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

      Organem właściwym do zmiany przedmiotowej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest Wojewoda Podkarpacki.

      Organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji w/w przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, a do wydania opinii dotyczącej w/w uzgodnienia, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie.

      Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie od dnia 25.04.2014r. do dnia 16.05.2014r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, Wydział Infrastruktury, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, III piętro, pokój 349a od poniedziałku do piątku w godz. 9³º do 14ºº.

     Złożone wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, przed uzgodnieniem warunków realizacji inwestycji.

     Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie podanego powyżej terminu pozostawia się bez rozpoznania.

Historia zmian:

  • 7 maja 2014, godz. 10:23, użytkownik: Danuta Maziarz