Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko budowy drogi ekspresowej S-19 odc. od węzła Świlcza (DK4) bez węzła do węzła Rzeszów Południe (Kielanowka) z węzłem

OBWIESZCZENIE

z dnia 5.03.2015

             Stosownie do art. 33 ust. 1 i art. 36, w związku z art. 88 ust. 1 pkt. 1 i art. 90 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI

INFORMUJE

           że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, przystąpiono do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-19 od km 5+093,00 do km 11+402,31 odcinek od węzła Świlcza (DK4) bez węzła do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”.

          Ocena ta przeprowadzana jest w ramach postępowania administracyjnego znak: I-X.7820.1.19.2014, wszczętego na wniosek Inwestora z dnia 07.11.2014r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację w/w przedsięwzięcia.

         Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest Wojewoda Podkarpacki.

         Organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji w/w przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, a do wydania opinii dotyczącej w/w uzgodnienia, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie.

         Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie od dnia 05.03.2015r. do dnia 26.03.2015r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, Wydział Infrastruktury, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, III piętro, pokój 349a od poniedziałku do piątku w godz. 9³º do 14ºº.

         Złożone wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, przed uzgodnieniem warunków realizacji inwestycji.

         Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie podanego powyżej terminu pozostawia się bez rozpoznania.