Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko budowy i przebudowy linii kolejowej obejmującej szlak kolejowy Dębica – Ropczyce

OBWIESZCZENIE

z dnia 28.08.2014r.

                    Stosownie do art. 33 ust. 1, w związku z art. 88 ust. 1 pkt 1 i art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.),

WOJEWODA PODKARPACKI

 INFORMUJE

że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, przystąpiono do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn: zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 31.01.2011r., nr 6/12, znak: I.X.7840.2.60.2011 na inwestycję pn. Budowa i przebudowa linii kolejowej obejmująca szlak kolejowy Dębica – Ropczyce (od km 111.500 do km 122.100) na działkach nr ewid. 742/63 obręb Dębica Nr 1, nr ewid. 810/36 obręb Dębica Nr 2, nr ewid. 615/1, 615/2 obręb Pustynia, nr ewid. 867/15 obręb Nagawczyna, nr ewid. 25/3 obręb Zawada, nr ewid. 303 obręb Lubzina, nr ewid. 270 obręb Brzezówka”, w zakresie zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno budowlanego w części dotyczącej zmiany lokalizacji ekranów akustycznych, obejmującej:

– likwidację ekranu E-2 – od km 119.300 do km 119.442 oraz od km 119.679 do km 119.900 od strony parzystej na działce nr ewid. 303 obręb Lubzina,

– likwidację ekranu E-3 – od km 121.300 do km 122.00 od strony nieparzystej na działce nr ewid. 270 obręb Brzezówka.

            Ocena ta przeprowadzana jest w ramach postępowania administracyjnego znak: I-X.7840.2.38.2014, wszczętego na wniosek ww. Inwestora z dnia 27.05.2014r. (13.06.2014r. data wpływu) w sprawie zmiany ww. decyzji o  pozwoleniu na budowę powyższego przedsięwzięcia.

            Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o pozwoleniu na budowę jest Wojewoda Podkarpacki.

            Organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, a do wydania opinii dotyczącej ww. uzgodnienia, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie.

            Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie od dnia 28.08.2014r. do dnia 18.09.2014r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, Wydział Infrastruktury, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, II piętro, pokój 228 od poniedziałku do piątku w godz. 1000 do 1400.

            Złożone wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

            Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie podanego powyżej terminu pozostawia się bez rozpoznania.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×