Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko Budowy Miejsc Obsługi Podróżnych „Paszczyna Południe” i „Paszczyna Północ” od autostrady A-4 – etap II” w ramach zadania pn. „Budowa autostrady A-4 na odc.: węzeł: „Dębica Pustynia” – Rzeszów węzeł „Rzeszów Zachodni”

OBWIESZCZENIE

                                        z dnia 18 maja 2015 r.                                      

          Stosownie do art. 33 ust. 1 i art. 36, w związku z art. 88 ust. 1 pkt. 1 i art. 90 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI

INFORMUJE

że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, przystąpiono do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji drogowej pn.: „Budowa Miejsc Obsługi Podróżnych „Paszczyna Południe” i „Paszczyna Północ” od km 540+959 – 541+704 autostrady A-4 – etap II” w ramach zadania pn. „Budowa autostrady A-4 na odcinku: węzeł: „Dębica Pustynia” – Rzeszów węzeł „Rzeszów Zachodni” km 537+550 – 570+300 wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”.

         Ocena ta przeprowadzana jest w ramach postępowania administracyjnego znak: I-X.7820.1.18.2014, wszczętego na wniosek Inwestora z dnia 14.10.2014r. w sprawie wydania  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

               Organem właściwym do zmiany przedmiotowej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest Wojewoda Podkarpacki.

      Organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji w/w przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, a do wydania opinii dotyczącej w/w uzgodnienia, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie.

             Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie 21 dni od dnia doręczenia obwieszczenia tj. do dnia 22.06.2015r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, Wydział Infrastruktury, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, III piętro, pokój 349a od poniedziałku do piątku w godz. 9³º do 14ºº. Doręczenie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

       Złożone wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, przed uzgodnieniem warunków realizacji inwestycji.

       Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie podanego powyżej terminu pozostawia się bez rozpoznania.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×