Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko budowy odwodnienia i zasilania przejścia pod torami w związku z zamierzeniem inwestycyjnym pn.: Przebudowa p. odg. Czarna Tarnowska.

OBWIESZCZENIE

z dnia 29.12.2014

 

             Stosownie do art. 33 ust. 1, w związku z art. 88 ust. 1 pkt 1 i art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t Dz.U. z 2013 r. poz. 1235),

WOJEWODA PODKARPACKI

informuje

że na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., 03-734 Warszawa ul. Targowa 74 przystąpiono do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn : „Budowa odwodnienia i zasilania przejścia pod torami w km 98,880, w związku z zamierzeniem inwestycyjnym pn.: Przebudowa p. odg. Czarna Tarnowska w km 98,400 – 99,900 w ramach projektu : Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków-Rzeszów, etap III”, na działce nr ewid. 597/1 obr. Czarna.

           Ocena ta przeprowadzana jest w ramach postępowania administracyjnego znak : I-X.7840.2.57.2014, wszczętego na wniosek Inwestora z dnia 29.08.2014 r. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę powyższego przedsięwzięcia.

            Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o pozwoleniu na budowę jest Wojewoda Podkarpacki.

            Organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, a do wydania opinii dotyczącej ww. uzgodnienia, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie.

            Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie od dnia 29.12.2014 r. do dnia 19.01.2015 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, Wydział Infrastruktury, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, (III p., pokój nr 360), od poniedziałku do piątku w godz. 1000 do 1400.

            Złożone wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

            Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie podanego powyżej terminu pozostawia się bez rozpoznania.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×