Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko budowy oraz przebudowy linii kolejowej E30/C-E30, odc. Kraków – Rzeszów, Stacja Sędziszów Małopolski

OBWIESZCZENIE

z dnia 9 czerwca 2014 r

 

             Stosownie do art. 33 ust. 1, w związku z art. 88 ust. 1 pkt 1 i art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.),

WOJEWODA PODKARPACKI

INFORMUJE

że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, przystąpiono do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn: Budowa oraz przebudowa linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, Stacja Sędziszów Małopolski od km 130.100 do km 133.600 w tym wzmocnienie podtorza gruntowego na działce nr ewid. 356/12 obręb Sędziszów Młp.

 

            Ocena ta przeprowadzana jest w ramach postępowania administracyjnego znak: I-X.7840.2.9.2014, wszczętego na wniosek ww. Inwestora z dnia 03.02.2014r. (04.02.2014r. data wpływu) w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę powyższego przedsięwzięcia.

            Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o pozwoleniu na budowę jest Wojewoda Podkarpacki.

            Organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, a do wydania opinii dotyczącej ww. uzgodnienia, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie.

            Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie od dnia 09.06.2014r. do dnia 30.06.2014r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, Wydział Infrastruktury, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, II piętro, pokój 228 od poniedziałku do piątku w godz. 1000 do 1400.

            Złożone wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

            Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie podanego powyżej terminu pozostawia się bez rozpoznania.

 

Historia zmian:

  • 11 czerwca 2014, godz. 11:36, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×