Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko budowy wiaduktu kolejowego w Dębicy.

OBWIESZCZENIE

 

             Stosownie do art. 33 ust. 1, w związku z art. 88 ust. 1 pkt 1 i art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t Dz.U. z 2013 r. poz. 1235),

 

WOJEWODA PODKARPACKI

 INFORMUJE

 

że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa ul. Targowa 74,, przystąpiono do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn : Budowa wiaduktu kolejowego w km 110+288 – etap I, w ramach zadania pt. „ Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30 Kraków-Medyka-granica państwa na odcinku Tarnów-Dębica km 80.200 – 111.500” na działkach nr ewid. 742/33 i 742/63 obręb 1 Dębica.

            Ocena ta przeprowadzana jest w ramach postępowania administracyjnego znak :
I-X.7840.2.63.2013, wszczętego na wniosek ww. Inwestora z dnia 20.12.2013 r. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę powyższego przedsięwzięcia.

            Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o pozwoleniu na budowę jest Wojewoda Podkarpacki.

            Organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, a do wydania opinii dotyczącej ww. uzgodnienia, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Rzeszowie.

            Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu,
w terminie od dnia 18.03.2014 r. do dnia 08.04.2014 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, Wydział Infrastruktury, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, (III p., pokój nr 360), od poniedziałku do piątku w godz. 1000 do 1400.

            Złożone wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

            Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie podanego powyżej terminu pozostawia się bez rozpoznania.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×