Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla budowy II etapu drogi obwodowej miasta Leżajska w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik-Przemyśl.

OBWIESZCZENIE

z dnia 28.01.2014 r. 

           Stosownie do art. 33 ust. 1 i art. 36, w związku z art. 88 ust. 1 pkt. 1 i art. 90 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235)

WOJEWODA PODKARPACKI

INFORMUJE 

że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, w sprawie zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 04-01‑2013 r. znak: I – X.7820.1.10.2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa II etapu drogi obwodowej miasta Leżajska w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik-Przemyśl, odc. od km 91+350 do km 94+968 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi, dł. 3,62 km”, polegającej na odstąpieniu od budowy ekranów akustycznych po prawej stronie obwodnicy na działkach położonych w liniach rozgraniczających teren inwestycji, przystąpiono do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Ocena ta przeprowadzana jest w ramach postępowania administracyjnego znak: I – X.7820.1.18.2013, wszczętego na wniosek Inwestora z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmiany w/w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest Wojewoda Podkarpacki.

Organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, a do wydania opinii dotyczącej w/w uzgodnienia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leżajsku.

Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie od dnia 28.01.2014 r. do dnia 18.02.2014 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, Wydział Infrastruktury, 35 – 959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, III piętro, pokój 349A od poniedziałku do piątku w godz.10 00 do 1400.

Złożone wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie podanego powyżej terminu pozostawia się bez rozpoznania.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×