Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji rozbudowy węzła drogowego al. Wyzwolenia – ul. Warszawska w m. Rzeszów w części dotyczącej ekranów akustycznych

OBWIESZCZENIE

z dnia 14 października 2014 r.

 

            Stosownie do art. 33 ust. 1, w związku z art. 88 ust. 1 pkt 1 i art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

 

WOJEWODA PODKARPACKI

INFORMUJE

 

że na wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów – Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów, w sprawie zmiany decyzji z dnia 29.11.2013 r., znak: I-X.7820.1.16.2013, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa węzła drogowego al. Wyzwolenia – ul. Warszawska” realizowanego w ramach projektu pn.: „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”, przystąpiono do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w części dotyczącej ekranów akustycznych.

            Ocena ta przeprowadzana jest w ramach postępowania administracyjnego znak: I-X.7820.1.17.2014, wszczętego na wniosek Inwestora z dnia 22 lipca 2014 r., w sprawie zmiany ww. decyzji o zezwoleniu na realizację ww. przedsięwzięcia.

            Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest Wojewoda Podkarpacki.

            Organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, a do wydania opinii dotyczącej uzgodnienia, Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

            Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia, tj. do dnia 4.11.2014 r., w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, Wydział Infrastruktury, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, VII piętro, pokój 703, od poniedziałku do piątku w godz. 930-1400.

            Złożone wnioski i uwagi zostaną rozparzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, przed uzgodnieniem warunków realizacji inwestycji.

            Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie podanego powyżej terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.