Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dobudowy drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28

OBWIESZCZENIE

z dnia 23.10.2015 r.

 

         Stosownie do art. 33 ust. 1 i art. 36 w związku z art. 88 ust. 1 pkt 1 i art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.),

WOJEWODA PODKARPACKI

INFORMUJE

      że na wniosek Prezydenta Miasta Krosna przystąpiono do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pod nazwą: „Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 233+342 do km 235+000 wraz z budową drugiego obiektu mostowego oraz budową infrastruktury technicznej”.

      Ocena ta przeprowadzana jest w ramach postępowania administracyjnego znak:
I-VII.7820.1.4.2012, wszczętego na wniosek inwestora z dnia 19 lutego 2014 r. (doprecyzowanego w piśmie z dnia 18 marca 2014 r.) w przedmiocie zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 1/13 z dnia 21 lutego 2013 r. znak: I-VII.7820.1.4.2012 w sprawie zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej.

      Organem właściwym do wydania ww. decyzji w sprawie zmiany zezwolenia jest Wojewoda Podkarpacki.

      Organem właściwym do dokonania uzgodnienia środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, a do wydania opinii dotyczącej ww. uzgodnienia jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie.

      Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie od dnia 23.10.2015 r. do dnia 13.11.2015 r. w Delegaturze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno, Wydział Infrastruktury, VI piętro, pokój 610, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 15.00.

      Złożone wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, przed uzgodnieniem warunków realizacji inwestycji.

      Zgodnie z art. 35 ww. ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie podanego wyżej terminu pozostawia się bez rozpoznania.

 

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×