Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dot. budowy Autostrady A-4 Rzeszów – Korczowa na odcinku Radymno (bez węzła) – Korczowa.

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

         Stosownie do art. 33 ust. 1, w związku z art. 88 ust. 1 pkt 1 i art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) 

WOJEWODA PODKARPACKI

INFORMUJE 

że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów, w sprawie zmiany decyzji z dnia 31.01.2011 r., znak: I.X-7119-1-21/10, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa Autostrady A-4 Rzeszów – Korczowa na odcinku Radymno (bez węzła) – Korczowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – Sekcja 2 od km 664+300 do km 668+837,65”, przystąpiono do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w części dotyczącej:

ekranów akustycznych,

materiału siatki naprowadzającej płazy (doszczelniającej ogrodzenie autostradowe).

         Ocena ta przeprowadzana jest w ramach postępowania administracyjnego znak: I-X.7820.1.13.2013, wszczętego na wniosek Inwestora z dnia 23 sierpnia 2013 r., w sprawie zmiany ww. decyzji o zezwoleniu na realizację ww. przedsięwzięcia.

        Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest Wojewoda Podkarpacki.

        Organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, a do wydania opinii dotyczącej uzgodnienia, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie.

       Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia, tj. do dnia 20.01.2014 r., w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, Wydział Infrastruktury, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, VII piętro, pokój 703, od poniedziałku do piątku w godz. 930-1400

       Złożone wnioski i uwagi zostaną rozparzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, przed uzgodnieniem warunków realizacji inwestycji.

       Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie podanego powyżej terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×