Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dot. rozbudowy linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków – Rzeszów, etap III, Przetarg 2.1 Szlak Wola Rzędzińska – Czarna Tarnowska.

OBWIESZCZENIE

z dnia 13.06.2014r.

 

             Stosownie do art. 33 ust. 1, w związku z art. 88 ust. 1 pkt 1 i art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.),

 

WOJEWODA PODKARPACKI

INFORMUJE

 

że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, przystąpiono do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn: Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków – Rzeszów, etap III, Przetarg 2.1 Szlak Wola Rzędzińska – Czarna Tarnowska od km 91.070 do km 98.400 i Posterunek Odgałęźny Czarna Tarnowska od km 98.400 do km 99.900 linii 91, w ramach zadania inwestycyjnego: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa na odcinku Tarnów – Dębica w km 80.200 – 111.500 w ramach projektu POIiŚ Nr 7.1 – 30 pn. „Modernizacja linii klejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III””, na działce nr ewid. 157 obręb Żdżary, dz. nr ewid. 597/1 obręb Czarna, dz. nr ewid. 582 obręb Golemki.

            Ocena ta przeprowadzana jest w ramach postępowania administracyjnego znak: I-X.7840.2.18.2014, wszczętego na wniosek ww. Inwestora z dnia 11.03.2014r. (11.03.2014r. data wpływu) w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę powyższego przedsięwzięcia.

            Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o pozwoleniu na budowę jest Wojewoda Podkarpacki.

            Organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, a do wydania opinii dotyczącej ww. uzgodnienia, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie.

            Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie od dnia 13.06.2014r. do dnia 04.07.2014r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, Wydział Infrastruktury, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, II piętro, pokój 228 od poniedziałku do piątku w godz. 1000 do 1400.

            Złożone wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

            Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie podanego powyżej terminu pozostawia się bez rozpoznania.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×