Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dot. rozbudowy z przebudową linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, szlak Dębica – Ropczyce, skrzyżowanie dwupoziomowe w m.Zawada.

OBWIESZCZENIE

z dnia 05.08.2014 r. 

             Stosownie do art. 33 ust. 1, w związku z art. 88 ust. 1 pkt 1 i art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t Dz.U. z 2013 r. poz. 1235), 

WOJEWODA PODKARPACKI

 informuje 

że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa ul. Targowa 74,, przystąpiono do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn : „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, szlak Dębica – Ropczyce od km 111.500 do km 122.100” – Skrzyżowanie dwupoziomowe w km 115.849 wraz z infrastrukturą na działkach nr : 25/3, 13/3/, 41/14, 14/5, 41/13, 41/10, 1145/1, 1146/1, 1147, 1162, 1163/1, 1164, 1178, 1179/1, 1180, 1193, 25/6, 1130/6, 1039/6, 41/15, 34/4, 1130/4, 25/5, 1194, 1195, 1207 i 12/2 w miejscowości Zawada.

           Ocena ta przeprowadzana jest w ramach postępowania administracyjnego znak:
I-X.7840.2.12.2014, wszczętego na wniosek ww. Inwestora z dnia 17.02.2014 r. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę powyższego przedsięwzięcia.

            Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o pozwoleniu na budowę jest Wojewoda Podkarpacki.

            Organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, a do wydania opinii dotyczącej ww. uzgodnienia, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Rzeszowie.

            Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu,
w terminie od dnia 05.08.2014 r. do dnia 26.08.2014 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, Wydział Infrastruktury, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, (III p., pokój nr 360), od poniedziałku do piątku w godz. 1000 do 1400.

            Złożone wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

            Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie podanego powyżej terminu pozostawia się bez rozpoznania.

 

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×