Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji drogowej dot. budowy obwodnicy miasta Sanok w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka.

OBWIESZCZENIE

z dnia 26.04.2017 r.

 

        Stosownie do art. 33 ust. 1 i art. 36 w związku z art. 88 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a oraz art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.),

WOJEWODA PODKARPACKI

INFORMUJE

że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa obwodnicy miasta Sanok w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymiprzystąpiono do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko ww. inwestycji.

       Ocena ta przeprowadzana jest w ramach postępowania administracyjnego znak: I-VII.7820.1.2.2016, wszczętego na wniosek inwestora z dnia 9 grudnia 2016 r. w przedmiocie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej.

       Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest Wojewoda Podkarpacki.

     Organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, a do wydania opinii dotyczącej ww. uzgodnienia jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku.

 

       Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie od dnia 26 kwietnia 2017 r. do dnia 25 maja 2017 r. w Delegaturze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno, Wydział Infrastruktury, budynek „C”, VI piętro, pokój 610, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 15.00.

         Złożone wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, przed uzgodnieniem warunków realizacji inwestycji.

         Zgodnie z art. 35 ww. ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie podanego wyżej terminu pozostawia się bez rozpoznania.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×