Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska pomiędzy km 186+825 i km 190+921 (długości 3,958 km) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”, w ramach postępowania administracyjnego znak: N-VIII.7820.1.52.2018.