Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn. „Rozbudowa dw nr 869 od węzła s-19 Jasionka do węzła dk 9 w Rudnej Małej (etap II).

OBWIESZCZENIE

z dnia 15 lipca 2016 r.

 

      Stosownie do art. 33 ust. 1, w związku z art. 88 ust. 1a i art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353)

 

  WOJEWODA PODKARPACKI

INFORMUJE

 

że na wniosek Zarządu Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, przystąpiono do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn. „ROZBUDOWA DW NR 869 OD WĘZŁA S-19 JASIONKA DO WĘZŁA DK 9 W RUDNEJ MAŁEJ (ETAP II), obejmująca drogę wojewódzką od km 0+000,00 do km 0+919,77 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz przebudowami istniejących sieci uzbrojenia terenu”, w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71”.

         Ocena ta przeprowadzana jest w ramach postępowania administracyjnego znak:I-X.7820.1.3.2016, wszczętego na wniosek Inwestora z dnia 21.03.2016 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację ww. przedsięwzięcia.

        Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest Wojewoda Podkarpacki.

        Organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. J. Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, a do wydania opinii dotyczącej uzgodnienia, Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie.

        Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnie do protokołu, w dniach od 15 lipca 2016r. do 5 sierpnia 2016 r., w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, Wydział Infrastruktury, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, III piętro, pokój 313, od poniedziałku do piątku w godz. 930-1400.

       Złożone wnioski i uwagi zostaną rozparzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

       Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie podanego powyżej terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×