Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji przebudowy układu torowego, wraz z wymianą nawierzchni i przebudową: infrastruktury naziemnej i podziemnej, budowli i urządzeń budowlanych linii kolejowej E30/C – E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III, Szlak kolejowy Trzciana – Rudna Wielka

OBWIESZCZENIE

z dnia 28.08.2014r. 

                   Stosownie do art. 33 ust. 1, w związku z art. 88 ust. 1 pkt 1 i art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.),

WOJEWODA PODKARPACKI

 INFORMUJE

że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, przystąpiono do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn: zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 07.10.2011r., nr 37/11, znak: I.X.7840.2.39.2011 na inwestycję pn. Przebudowa układu torowego, wraz z wymianą nawierzchni i przebudową: infrastruktury naziemnej i podziemnej, budowli i urządzeń budowlanych, od km 143.900 do km 144.835, od km 144.845 do km 147.265, od km 147.275 do km 149.700 dla zadania inwestycyjnego: „Modernizacja linii kolejowej E30/C – E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III, Szlak kolejowy Trzciana – Rudna Wielka (od km 143.900 do km 149.700)” na działkach: nr ewid. 799 Trzciana, nr ewid. 17, 2688, 1486 obręb Świlcza, na terenie kolejowym zamkniętym, w zakresie zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego w części dotyczącej zmiany lokalizacji ekranów akustycznych, obejmującej:

– likwidację ekranu nr 1 – od km 146.700 do km 147.800 od strony toru nr 2, na działce nr ewid. 2688, 1486 obręb Świlcza,

– likwidację ekranu nr 2 – od km 146.900 do km 147.245 oraz od km 147.600 do km 147.800 od strony toru nr 1, na działce nr ewid. 2688, 1486 obręb Świlcza.

            Ocena ta przeprowadzana jest w ramach postępowania administracyjnego znak: I-X.7840.2.37.2014, wszczętego na wniosek ww. Inwestora z dnia 28.05.2014r. (20.06.2014r. data wpływu) w sprawie zmiany ww. decyzji o  pozwoleniu na budowę powyższego przedsięwzięcia.

            Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o pozwoleniu na budowę jest Wojewoda Podkarpacki.

            Organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, a do wydania opinii dotyczącej ww. uzgodnienia, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie.

            Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie od dnia 28.08.2014r. do dnia 18.09.2014r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, Wydział Infrastruktury, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, II piętro, pokój 228 od poniedziałku do piątku w godz. 1000 do 1400.

            Złożone wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

            Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie podanego powyżej terminu pozostawia się bez rozpoznania.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×