Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji rozbudowy linii kolejowej na szlaku Sędziszów Małopolski – Trzciana

OBWIESZCZENIE 

Stosownie do art. 33 ust. 1, w związku z art. 88 ust. 1 pkt. 1 i art. 90 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z 2008r. z późn.zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI

INFORMUJE

że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji,       03-734 Warszawa, ul Targowa 74, reprezentowane przez pełnomocnika Pana Roberta Łopusiak,  przystąpiono do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków – Rzeszów, etap III, szlak Sędziszów Małopolski – Trzciana, od km 133.600 do km 142.400”.

Ocena ta przeprowadzana jest w ramach postępowania administracyjnego znak: I-X.7840.2.28.2013, wszczętego na wniosek Inwestora z dnia 30.07.2013 r., w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dla w/w zamierzenia.

Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o pozwoleniu na budowę jest Wojewoda Podkarpacki.

Organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, a do wydania opinii dotyczącej w/w uzgodnienia, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie.

Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie od dnia 27.11.2013 r. do dnia 18.12.2013 r w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, Wydział Infrastruktury, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, III piętro, pokój 349a od poniedziałku do piątku w godz. 9³º do 14ºº.

Złożone wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, przed uzgodnieniem warunków realizacji inwestycji.

Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie podanego powyżej terminu pozostawia się bez rozpoznania.

Historia zmian:

  • 3 grudnia 2013, godz. 14:47, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×