Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji rozbudowy pasa drogowego Autostrady A-4 na odcinku: Tarnów węzeł „Krzyż” – węzeł „Dębica Pustynia”

OBWIESZCZENIE

z dnia 21 lipca 2014 r.

 

            Stosownie do art. 33 ust. 1, w związku z art. 88 ust. 1 pkt 1 i art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

 

WOJEWODA PODKARPACKI

INFORMUJE

 

że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów, przystąpiono do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn. „Rozbudowa pasa drogowego realizowanego na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 8.06.2010 r. znak: I.X-7119-1-3/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa Autostrady A-4 na odcinku: Tarnów węzeł „Krzyż” – węzeł „Dębica Pustynia” km 502+796,97 – km 537+550 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” polegająca na budowie stawów kompensacyjnych nr 1-5 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”.

            Ocena ta przeprowadzana jest w ramach postępowania administracyjnego znak: I-X.7820.1.15.2013, wszczętego na wniosek Inwestora z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację ww. przedsięwzięcia.

            Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest Wojewoda Podkarpacki.

            Organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, a do wydania opinii dotyczącej uzgodnienia, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie (dla odcinka: Tarnów węzeł „Krzyż” – do granicy z woj. podkarpackim, stawy nr 1-4) oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, a do wydania opinii dotyczącej uzgodnienia, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie (dla odcinka: węzeł „Dębica Pustynia” – do granicy z woj. małopolskim, staw nr 5).

            Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia, tj. do dnia 11.08.2014 r., w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, Wydział Infrastruktury, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, VII piętro, pokój 703, od poniedziałku do piątku w godz. 930-1400.

            Złożone wnioski i uwagi zostaną rozparzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie (odcinek: Tarnów węzeł „Krzyż” – do granicy z woj. podkarpackim, stawy nr 1-4) oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie (odcinek: węzeł „Dębica Pustynia” – do granicy z woj. małopolskim, staw nr 5).

            Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie podanego powyżej terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×