Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji rozbudowy z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków Rzeszów, część szlaku Grabiny – Dębica linii nr 91

OBWIESZCZENIE

z dnia 12.06.2014r.

                    Stosownie do art. 33 ust. 1, w związku z art. 88 ust. 1 pkt 1 i art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.),

WOJEWODA PODKARPACKI

 INFORMUJE

że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, przystąpiono do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn: „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków Rzeszów, część szlaku Grabiny – Dębica od km 108.100 do km 109.200 linii nr 91” w ramach zadania inwestycyjnego: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa, na odcinku Tarnów – Dębica w km 80,200 – 111,500 w ramach projektu: „Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III”, na działkach nr ewid. 

          Jedn. ewid. Czarna, Obręb: Grabiny:

          446/7, 446/8, 456/3, 456/11, 495/1, 495/4, 495/5, 1032/2, 1033/1, 1034/1, 1034/6, 1034/8, 1034/10, 1035/5

         Jedn. ewid. Dębica, Obręb: 1:

          1, 2/1, 10/2, 11/2, 12/1, 742/33. 

            Ocena ta przeprowadzana jest w ramach postępowania administracyjnego znak: I-X.7840.2.61.2013, wszczętego na wniosek ww. Inwestora z dnia 20.12.2013r. (20.12.2013r. data wpływu) w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę powyższego przedsięwzięcia.

            Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o pozwoleniu na budowę jest Wojewoda Podkarpacki.

            Organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, a do wydania opinii dotyczącej ww. uzgodnienia, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie.

            Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie od dnia 12.06.2014r. do dnia 03.07.2014r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, Wydział Infrastruktury, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, II piętro, pokój 228 od poniedziałku do piątku w godz. 1000 do 1400.

            Złożone wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

            Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie podanego powyżej terminu pozostawia się bez rozpoznania.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×