Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko rozbudowy drogi woj. nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej z istniejącymi drogami kr.nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71 – etap I,

OBWIESZCZENIE

 z dnia 2.10.2015 

            Stosownie do art. 33 ust. 1, w związku z art. 88 ust. 1 pkt 1 i art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI

INFORMUJE 

że na wniosek Zarządu Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, przystąpiono do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71 – etap I,  obejmująca:

drogę wojewódzką nr 869 – od km 0+041,97 do km 1+726,02; włączenie byłej drogi krajowej nr 19 (kier. południe) – od km 0+000,00 do km 0+152,00: włączenie etapu II rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 869 – od km 0+000,00 do km 0+109,36; drogę dojazdową DD1 od km 0+000,00 do km 0+761,07; wloty drogi gminnej DG1 od km 0-085,00 do km 0+060,28; oraz rozbudowę drogi krajowej ekspresowej nr S19 w węźle ”Jasionka” na odcinku wlotu drogi wojewódzkiej nr 869 od km 0+000 do km 0+041,97; wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz przebudowami istniejących sieci uzbrojenia terenu i dróg innych kategorii”.

        Ocena ta przeprowadzana jest w ramach postępowania administracyjnego znak:I-X.7820.1.5.2015, wszczętego na wniosek Inwestora z dnia 28.05.2015 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację ww. przedsięwzięcia.

       Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest Wojewoda Podkarpacki.

       Organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, a do wydania opinii dotyczącej uzgodnienia, Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie.

        Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnie do protokołu, w dniach od 03 października 2015r. do 23 października 2015 r., w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, Wydział Infrastruktury, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, VII piętro, pokój 703, od poniedziałku do piątku w godz. 930-1400.

      Złożone wnioski i uwagi zostaną rozparzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

      Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie podanego powyżej terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×