Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko rozbudowy z przebudową linii kolejowej E30/C-E 30, odc. Kraków – Rzeszów, Stacja Sędziszów Małopolski

OBWIESZCZENIE

24 kwietnia 2015 r. 

             Stosownie do art. 33 ust. 1, w związku z art. 88 ust. 1 pkt 1 i art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.),

WOJEWODA PODKARPACKI

 INFORMUJE

że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, przystąpiono do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn: Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E 30, odcinek Kraków – Rzeszów, Stacja Sędziszów Małopolski od km 130.100 do km 133.600 linii nr 91, na działkach nr ewid.:

Obręb: Ropczyce – Witkowice:

– 503 

Obręb: Sędziszów Małopolski: 

 – 356/12, 502/14, 502/8, 502/7, 2173/13, 178/1, 775/1, 358/9, 356/16, 2402/1, 1/3, 8, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 6/2, 7/19, 7/23, 7/25, 7/21, 13/23, 13/21, 13/25, 13/27, 10/1, 11/1, 12, 80/7, 80/9, 82/11, 85/15, 85/17, 85/19, 86/24, 86/26, 86/28, 2997/7, 89/12,  501/5,  502/18 , 502/20, 502/22, 502/24, 502/26, 502/16, 503/4, 502/15, 2814/1, 356/4, 356/5, 98/1, 356/13, 100/3, 356/9, 2457/1, 2457/2, 678/22, 134/8, 134/10, 135/1, 703/62, 700/3, 157/1, 2174/9, 757/5, 773/1, 774/1, 390, 391, 2279, 2278,  356/15, 2280, 465, 464, 467/9, 2159/126,  6/3, 9, 23, 500/2, 356/6, 356/7, 501/6, 501/3, 501/4, 1699/9, 503/1, 2147/3, 1700/2, 356/3, 95/3, 99,  356/14, 675/2, 139, 152,  2174/2, 2174/3, 755/2, 2174/6, 2507,  3004, 757/4,  757/6, 177.

 

            Ocena ta przeprowadzana jest w ramach postępowania administracyjnego znak: I-X.7840.2.72.2014, wszczętego na wniosek ww. Inwestora z dnia 16.10.2014r. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę powyższego przedsięwzięcia.

            Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o pozwoleniu na budowę jest Wojewoda Podkarpacki.

            Organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, a do wydania opinii dotyczącej ww. uzgodnienia, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie.

            Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie od dnia 24.04.2015r. do dnia 15.05.2015r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, Wydział Infrastruktury, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, II piętro, pokój 228 od poniedziałku do piątku w godz. 1000 do 1400.

            Złożone wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

            Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie podanego powyżej terminu pozostawia się bez rozpoznania.

 

Historia zmian: