Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko rozbudowy z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odc. Kraków-Rzeszów, etap II, stacja Dębica

OBWIESZCZENIE

z dnia 20.04.2015 r. 

             Stosownie do art. 33 ust. 1, w związku z art. 88 ust. 1 pkt 1 i art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t Dz.U. z 2013 r. poz. 1235),

WOJEWODA PODKARPACKI

 informuje 

że na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., 03-734 Warszawa ul. Targowa 74 przystąpiono do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn : Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków-Rzeszów, etap II, Przetarg 2.1 stacja Dębica od km 109.200 do km. 111.500 linii nr 91, w ramach zadania inwestycyjnego : Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków-Medyka-Granica Państwa na odcinku Tarnów-Dębica w km 80.200-111.500 w ramach projektu POIiŚ Nr 7.1-30 pn. : „Modernizacja linii kolejowej E30/C30, odcinek Kraków-Rzeszów, etap III” – stacja Dębica od km 109.200 do km 111.500 na działkach nr ewid. 742/33, 742/61, 742/62, 742/63 obręb 1 Dębica.

            Ocena ta przeprowadzana jest w ramach postępowania administracyjnego znak : I-X.7840.2.74.2014, wszczętego na wniosek Inwestora z dnia 15.10.2014 r. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę powyższego przedsięwzięcia. Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o pozwoleniu na budowę jest Wojewoda Podkarpacki.

            Organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, a do wydania opinii dotyczącej ww. uzgodnienia, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie.

            Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie od dnia 20.04.2015 r. do dnia 10.05.2015 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, Wydział Infrastruktury, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, (III p., pokój nr 360), od poniedziałku do piątku w godz. 1000 do 1400.

            Złożone wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

            Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie podanego powyżej terminu pozostawia się bez rozpoznania.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×