Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko rozbudowy z przebudową linii kolejowej E30/C-E30, odc. Kraków – Rzeszów, szlak Dębica – Ropczyce.

OBWIESZCZENIE

z dnia 15 lipca 2014 r.

 

             Stosownie do art. 33 ust. 1, w związku z art. 88 ust. 1 pkt 1 i art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.),

WOJEWODA PODKARPACKI

INFORMUJE

że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, przystąpiono do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn: „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, szlak Dębica – Ropczyce (od km 111.500 do km 122.100)”

 

na działkach nr ewid.:

Obręb: 1 Dębica:

– 742/63

Obręb: 2 Dębica:

– 810/51, 810/33

Obręb: 3 Dębica:

– 111/1, 108

Obręb: Nagawczyna:

– 867/15

Obręb: Pustynia:

– 615/2

Obręb: Zawada:

– 25/3, 14/4, 1145/2, 1129/4, 53/4, 53/6, 50/3, 41/12, 1039/7, 41/15, 1039/8, 25/6, 1145/1

Obręb: Lubzina:

– 303, 369/1, 371/5, 100/1, 106/1, 112/1, 431/12, 432/1, 486/4, 487/3, 488/1, 192/1, 204/1, 598/4, 598/6, 302/1, 631/1, 104, 105/1, 370, 113, 114, 115, 116, 193, 194, 207, 430, 485, 263, 625, 297, 633, 405

Obręb: Brzezówka:

– 270, 339/1, 34/1, 33/1, 32/1, 31/1, 64/1, 332/1, 331/1, 311/4, 310/3, 309/3 308/1, 66/3, 72/1, 71, 83, 84, 111/5, 271/4, 69, 70, 73, 390/1, 486, 175/2, 111/3.

 

            Ocena ta przeprowadzana jest w ramach postępowania administracyjnego znak: I-X.7840.2.7.2014, wszczętego na wniosek ww. Inwestora z dnia 29.01.2014r. (31.01.2014r. data wpływu) w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę powyższego przedsięwzięcia.

            Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o pozwoleniu na budowę jest Wojewoda Podkarpacki.

            Organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, a do wydania opinii dotyczącej ww. uzgodnienia, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie.

            Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie od dnia 15.07.2014r. do dnia 05.08.2014r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, Wydział Infrastruktury, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, II piętro, pokój 228 od poniedziałku do piątku w godz. 1000 do 1400.

            Złożone wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

            Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie podanego powyżej terminu pozostawia się bez rozpoznania.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×