Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko rozbudowy z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków – Rzeszów, etap II, Przetarg 2.1 Szlak Czarna Tarnowska – Grabiny

OBWIESZCZENIE

z dnia 8 września 2015 r.

 

    Stosownie do art. 33 ust. 1, w związku z art. 88 ust. 1 pkt 1 i art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI

INFORMUJE

że na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, przystąpiono do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn. „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków – Rzeszów, etap II, Przetarg 2.1 Szlak Czarna Tarnowska – Grabiny od km 99.900 do km 105.450 linii 91” w ramach zadania inwestycyjnego: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – Granica Państwa na odcinku Tarnów – Dębica w km 80,200 – 111,500” w ramach projektu POIiŚ Nr 7.1-30 pn.: „Modernizacja linii kolejowej E 30/C 30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III”.

    Ocena ta przeprowadzana jest w ramach postępowania administracyjnego znak: I-X.7820.2.73.2014, wszczętego na wniosek Inwestora z dnia z dnia 15.10.2014 r. (skorygowany pismami z dnia 17.11.2014 r., 18.03.2015 r. i 15.05.2015 r.), w sprawie wydania pozwoleniu na budowę ww. przedsięwzięcia.

    Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o pozwoleniu na budowę jest Wojewoda Podkarpacki.

    Organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, a do wydania opinii dotyczącej uzgodnienia, Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie.

    Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie 21 dni od dnia doręczenia obwieszczenia, tj. do dnia 13.10.2015 r., w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, Wydział Infrastruktury, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, VII piętro, pokój 703, od poniedziałku do piątku w godz. 930-1400. Doręczenie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

    Złożone wnioski i uwagi zostaną rozparzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, przed uzgodnieniem warunków realizacji inwestycji.

    Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie podanego powyżej terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×