Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko rozbudowy z przebudową linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, szlak Ropczyce – Sędziszów Małopolski

OBWIESZCZENIE

z dnia 14 marca 2014 r.

       Stosownie do art. 33 ust. 1, w związku z art. 88 ust. 1 pkt 1 i art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.),

WOJEWODA PODKARPACKI
INFORMUJE

że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, przystąpiono do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn: Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, szlak Ropczyce – Sędziszów Małopolski  (od km 124.900 do km 130.100) linii nr 91 na działkach nr ewid.:

Jedn. ewid. Ropczyce – Miasto, Obręb: Ropczyce – Pietrzejowa:
992- teren kolejowy zamknięty;
560/4, 1393/2, 1178/1, 1394/2, 1191, 1395/2, 1395/3, 888, 343/2, 934, 902, 935/2, 1501/1, 1486, 135 – działki wchodzące w zakres planowanych inwestycji, a nie wymagające wywłaszczenia;
702/2, 703/2, 1485, 1393/1, 1159/3, 1160/1, 1162/1, 1163/1, 1164/3, 1165/1, 1166/1, 1167/1, 1168/1, 1170/1, 1171/1, 1172/1, 1174/3, 1176/1, 1177/1, 1394/1, 1180/1, 1181/1, 699/3, 699/2, 692/1, 702/3, 703/3, 704/1, 705/1, 706/1, 709/1, 897/1, 901/1, 1441/3, 1442/1, 1445/1, 1446/1, 1450/3, 1451/1, 1452/3, 1453/1, 1395/1, 1454/4, 1456/1, 1457/1, 1484/1, 932/1, 935/1, 962/1, 991/1, 990/1, 989/1, 1484/2, 1502/9, 1504/1, 1505/1, 1580/1 – działki w linii rozgraniczającej teren inwestycji, który pozostanie w użytkowaniu PKP.

Jedn. ewid. Ropczyce – Miasto, Obręb: Ropczyce – Witkowice:
631, 506/1, 1541 – teren kolejowy zamknięty;
29, 30, 31/2, 64/1,  616, 617, 327/2, 374, 423, 546/2, 452, 547, 532/1, 655, 1542 -działki wchodzące w zakres planowanych inwestycji, a nie wymagające wywłaszczenia;
28/1, 632/1, 633/3, 629/2, 319/1, 317/1, 317/2, 319/2, 320, 324, 321/1, 322/1, 323/1, 316/3, 325/1, 326/1, 327/1, 596/3, 328/1, 329/1, 1400/1, 1401/1, 1402/1, 1403/1, 1404/1, 1405/1, 1406/1, 1407/1, 1408/1, 1428/1, 561/1, 560/1, 557/1, 557/2, 379/1, 548/4, 450/1, 545/1, 519/1 – działki w linii rozgraniczającej teren inwestycji, który pozostanie w użytkowaniu PKP.

Jedn. ewid. Ropczyce – Miasto, Obręb: Ropczyce:
2956/3, 2956/2 – działki w linii rozgraniczającej teren inwestycji, który pozostanie w użytkowaniu PKP.

       Ocena ta przeprowadzana jest w ramach postępowania administracyjnego znak: I-X.7840.2.44.2013, wszczętego na wniosek ww. Inwestora z dnia 18.09.2013r. (25.09.2013r. data wpływu) w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę powyższego przedsięwzięcia.

Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o pozwoleniu na budowę jest Wojewoda Podkarpacki.

        Organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, a do wydania opinii dotyczącej ww. uzgodnienia, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie.

Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie od dnia 14.03.2014r. do dnia 04.04.2014r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, Wydział Infrastruktury, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, III piętro, pokój 349a od poniedziałku do piątku w godz. 1000 do 1400.

Złożone wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie podanego powyżej terminu pozostawia się bez rozpoznania.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×